Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Λοιμώξεις από ενδαγγειακούς καθετήρες

Ελένη Αποστολοπούλου

Περίληψη

Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις από καθετήρες αποτελούν ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και αυξάνουν τη νοσηρότητα, τη θνητότητα και το νοσοκομειακό κόστος. Το άρθρο αυτό εστιάζεται στην επιδημιολογία, τη μικροβιολογία, την παθογένεση και τις γενικές συστάσεις για την πρόληψη των λοιμώξεων από ενδαγ- γειακούς καθετήρες. £πειδή πολλές από αυτές τις λοιμώξεις μπορεί να προλη- φθούν, η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και η αυστηρή προσκόληση στις καθιερωμένες τεχνικές ελέγχου των λοιμώξεων είναι αναγκαίες.

Λέξεις κλειδιά: Νοσοκομειακές λοιμώξεις, ενδαγγειακοί καθετήρες

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.