Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η φερριτίνη ορού. Μια πολύτιμη αξία στον έλεγχο του θρεπτικού ισοζυγίο

Χριστίνα Μαρβάκη , Μαρίτσα Γουρνή , Αθανασία Νέστωρ , Μαρία Πολυκανδριώτη , Μαρία Γούλα , Γεώργιος Αργυρίου , Ελένη Κυρίτση

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει κατά πόσο οι τιμές φερριτίνης, σε ασθενείς με Βαριές κακώσεις (υπό εντερική θρέψη) μπορούν να εκτιμήσουν τη διατήρηση του θρεπτικού ισοζυγίου. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκαν πολυτραυ- ματίες και εγκαυματίες. Υλικό-Μέθοδος Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 66 ασθενείς, από τους οποίους 35 ήταν πολυτραυματίες και 31 εγκαυματίες που νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομεία των Αθηνών. Η έρευνα κράτησε δύο έτη. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων Βασίστηκε σ’ ένα ειδικό πρωτόκολλο ελέγχου αποτελεσματικότητας της εντερικής διατροφής. Δείκτες εκτίμησης της θρέψης αποτελούσαν τα ολικά λευκώματα, οι λευκωματίνες, οι σφαιρίνες, ο απόλυτος αριθμός των λεμφοκυττάρων, οι ανοσοσφαιρίνες IgA, IgM, IgG, καθώς και ο σίδηρος, η TIBC και η φερριτίνη. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, λαμΒάνονταν δείγματα αίματος για την εκτίμηση των παραπάνω δεικτών. Αποτελέσματα Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε (α) σημαντική αύξηση στις τιμές των ολικών λευκωμάτων (Ρ<0,001) για τους πολυτραυματίες ασθενείς και (Ρ<0,003) για τους εγκαυματίες, (Β) σημαντική αύξηση στις λευκωματίνες (Ρ<0,005) στους εγκαυματίες ασθενείς, (γ) ο απόλυτος αριθμός των λεμφοκυττάρων δεν μεταβλήθηκε, καθώς και της TIBC, (δ) οι τιμές φερριτίνης αυξήθηκαν μέχρι 3.000 mg σε όλες τις μετρήσεις και στις δύο ομάδες του δείγματος της έρευνας. Συμπεράσματα Οι αυξημένες τιμές της φερριτίνης, που είναι μια πρωτεΐνη οξείας φάσης, θα έπρεπε να συνοδεύονται από ανάλογη μείωση των αρνητικών λευκωματινών της οξείας φάσης, τα επίπεδα των οποίων παρέμειναν φυσιολογικά. £πομένως, η φερριτίνη θα μπορούσε να είναι ένας δείκτης εκτίμησης του θρεπτικού ισοζυγίου στην οξεία φάση, που οφείλεται σε Βαρύ τραύμα.

Λέξεις κλειδιά: Φερριτίνη, οξεία φάση, λοίμωξη, τραύμα-θρέψη, ανοσοσφαιρί νες

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.