Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Κοστολόγηση ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Αργους

Ηλίας Γιαννακούλης

Περίληψη

Σκοπός της μελέτης είναι ο υπολογισμός του κόστους των ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων στο Γενικό Νοσοκομείο (ΓΝ) Αργους. Μέχρι σήμερα, δεν εφαρμόζεται στο £ΣΥ ένα ολοκληρωμένο σύστημα υπολογισμού του κόστους των υπηρεσιών υγείας (εξετάσεων, χειρουργικών επεμβάσεων, κ.λπ.), με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε το πραγματικό κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών. Οι εξετάσεις στις οποίες έγινε η κατανομή όλων των ομάδων κόστους είναι: απλές ακτινογραφίες (θώρακα ισχίων, κ.λπ.), ακτινοσκοπήσεις (πυελογραφία, κ.λπ.), υπερηχογραφήματα, μαστογραφίες και ακτινογραφίες από τα φορητά ακτινολογικά μηχανήματα. Υλικό-Μέθοδος Πρόκειται μεθοδολογικά για προοπτική μελέτη ανάλυσης και υπολογισμού του κόστους των εξετάσεων. Αυτό έγινε λαμβάνοντας υπόψη τις ομάδες κόστους οι οποίες συμμετέχουν στη διαμόρφωση της τιμής της κάθε εξέτασης και είναι: κόστος αγοράς και συντήρησης του εξοπλισμού, μισθοδοσία προσωπικού, αναλώσιμο υλικό, κόστος χώρων και διαμόρφωσης αυτών, γενικά έξοδα (ΟΤ£, Δ£Η, κ.λπ.), έμμεσες δαπάνες (μισθοδοσία διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, κ.λπ.). Το υλικό της μελέτης ήταν η πελατειακή κίνηση του ακτινοδιαγνωστικού τμήματος από 1/1/01 έως 31/12/01 που ήταν 30.652 άτομα (εσωτερικοί και εξωτερικοί πελάτες). Για κάθε κατηγορία κόστους, το κριτήριο κατανομής είναι διαφορετικό, π.χ. η κατανομή του κόστους συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων στις εξετάσεις έγινε με κριτήριο το χρόνο λειτουργίας της λυχνίας των μηχανημάτων. Αποτελέσματα Το κόστος ανά εξέταση, που προέκυψε, ήταν: 8,73 € η απλή ακτινογραφία, 18,64 € η μαστογραφία, 72,68 € η πυελογραφία, 18,00 € το υπερηχογράφημα και 22,02 € η ακτινογραφία από τα φορητά μηχανήματα. Η σύγκριση των τιμών των εξετάσεων αυτής της μελέτης, με τις τιμές του κρατικού τιμολογίου, έδειξε την τεράστια απόκλιση μεταξύ τους. Το κρατικό τιμολόγιο χρεώνει την απλή ακτινογραφία 4,05 € ενώ στο ΓΝ Αργους στοιχίζει 215,5% πιο ακριβά. Αντίστοιχα, η διαφορά μιας μαστογραφίας είναι 116,4%, μιας πυελογραφίας 359%, ενός υπερηχογραφήματος 217,4% και μιας ακτινογραφίας από τα φορητά είναι 545,2% πιο πάνω από τις τιμές του ΠΔ 157. Τέλος, έγινε και σύγκριση των τιμών αυτής της μελέτης με τις τιμές που χρεώνουν οι ιδιωτικές κλινικές για τις απεικονιστικές εξετάσεις. Και αυτή η σύγκριση έδειξε την τεράστια διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στα δύο τιμολόγια. £νδεικτικά μια ακτινογραφία θώρακα χρεώνεται στα νοσοκομεία «Υγεία» και «Μετροπόλιταν» 49,28 €, ενώ το κρατικό τιμολόγιο τη χρεώνει 4,05 € και στο ΓΝ Αργους στοιχίζει πραγματικά 8,73 €. Συμπεράσματα Η αναντιστοιχία που υπάρχει ανάμεσα στο πραγματικό κόστος των εξετάσεων και στο κρατικό τιμολόγιο, επιβεβαιώνει την ανάγκη αναπροσαρμογής του τελευταίου με πιο ορθολογιστικά κριτήρια. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα και τη μείωση των ελλειμμάτων των νοσοκομείων.

Λέξεις κλειδιά: Κοστολόγηση, ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις, ακτινογραφία, μαστογραφία, πυελογραφία, υπερηχογράφημα

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.