Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Ποιο είδος και ποια ένταση σωματικής άσκησης είναι ιδανικά για τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου; Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Εβίτα Γίτση , Δημοσθένης Παναγιωτάκος

Περίληψη

Εισαγωγή: Τα καρδιαγγειακά νοσήματα συνεχίζουν να αποτελούν κυρίαρχη αιτία θανάτων παγκοσμίως. Η ανάγκη για μεγαλύτερη εστίαση στην πρόληψή τους καθιστά, μεταξύ άλλων, την αύξηση των επιπέδων σωματικής δραστηριότητας ως μια αποδοτική τακτική προς αυτή την κατεύθυνση.

Σκοπός: Η διερεύνηση της επίδρασης του είδους (αερόβια, αντιστάσεων, μικτή) και της έντασης της σωματικής δραστηριότητας στον καρδιαγγειακό κίνδυνο και η ανάδειξη των κενών που υπάρχουν στη βιβλιογραφία αναφορικά με τη σωματική άσκηση και την καρδιαγγειακή νοσηρότητα.

Υλικό-Μέθοδος: Αναζητήθηκαν υψηλής ποιότητας επιστημονικές έρευνες με αντικείμενο την επίδραση του είδους και της έντασης της άσκησης σε καταληκτικά σημεία καρδιαγγειακής νόσου, όπως η καρδιαγγειακή θνησιμότητα, το έμφραγμα του μυοκαρδίου, το εγκεφαλικό επεισόδιο και η καρδιακή ανεπάρκεια. Η αναζήτηση και η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων PubMed.

Αποτελέσματα: Συνολικά επιλέχθηκαν 51 σύγχρονες μελέτες για τη σύνθεση των αποτελεσμάτων. Σχετικά με το είδος της άσκησης, αναδείχθηκε η καρδιοπροστατευτική δράση της αεροβικής άσκησης, σε ενήλικες τόσο <65, όσο και >65 ετών, ενώ η άσκηση αντιστάσεων ή ο συνδυασμός των δύο ειδών άσκησης φάνηκε πως υπολείπονται επαρκούς διερεύνησης. Αναφορικά στην ένταση της άσκησης, τα δεδομένα είναι πιο ξεκάθαρα και υποστηρίζουν την επίδραση της μέτριας και υψηλής έντασης άσκηση στην κατά 11-52% και 27-58% αντίστοιχα μείωση της καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνησιμότητας, σε σύγκριση με την χαμηλής έντασης άσκηση. Επιπλέον, αρκετές μελέτες καταλήγουν σε σχέση δόσης-απόκρισης μεταξύ έντασης άσκησης και μείωσης του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Συμπεράσματα: Τα τρέχοντα ευρήματα αναδεικνύουν την υπεροχή της μέτριας προς υψηλής έντασης αερόβιας, με ή χωρίς αντιστάσεις, άσκησης στην μείωση του κινδύνου βασικών καταληκτικών σημείων καρδιαγγειακής νόσου. Παράλληλα, θέτουν σε επαγρύπνηση, τόσο την επιστημονική κοινότητα για την περαιτέρω διερεύνηση των επιμέρους χαρακτηριστικών της άσκησης, όσο και τα συστήματα δημόσιας υγείας για την εφαρμογή των συστάσεων φυσικής δραστηριότητας στον πληθυσμό.

Λέξεις κλειδιά: φυσική δραστηριότητα, ένταση, είδος, καρδιαγγειακός κίνδυνος

Διαμοιράστε το:
Copyright © 2023 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.