Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Διερεύνηση των στρατηγικών διαχείρισης στη συμμόρφωση των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 στη θεραπευτική αγωγή

Μαρίνα Στιβακτάκη , Ευγενία Βλάχου , Άννα Καυγά , Χρυσούλα Νταφογιάννη

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί μια από τις πιο συχνές χρόνιες παθήσεις και η εφαρμογή των στρατηγικών διαχείρισης είναι σημαντική για τα άτομα που πάσχουν, προκειμένου να επιτύχουν σταθερά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα τους.

Σκοπός. Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης των ασθενών με ΣΔΤ2 στις στρατηγικές διαχείρισης του διαβήτη και η διερεύνηση των προσδιοριστών της συμμόρφωσης.

Υλικό-μέθοδος. Πραγματοποιήθηκε συγχρονική μελέτη με δειγματοληψία ευκολίας. Ο μελετώμενος πληθυσμός αποτελούνταν από 150 ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ) που είχαν επισκεφτεί ένα Γενικό Νοσοκομείο στην ευρύτερη περιφέρεια της Αττικής. Η μέση ηλικία των ασθενών με Σ.Δ ήταν 70,8 έτη. Το 68% του δείγματος ήταν άντρες και το 32% γυναίκες. Η μέση χρονική διάρκεια του ΣΔ των ασθενών ήταν τα 12,7 έτη. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε από το Μάρτιο έως και τον Απρίλιο του 2021. Για τη μέτρηση της συμμόρφωσης στις πρακτικές αυτό-διαχείρισης του διαβήτη χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο “Diabetes Self-Care Activities Questionnaire”. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του SPSSv.21.

Αποτελέσματα. Το επίπεδο διατροφής, ο έλεγχος σακχάρου στο αίμα και η συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή ήταν σε μέτριο επίπεδο, ενώ η άσκηση και η φροντίδα των ποδιών ήταν σε χαμηλό επίπεδο. Επιπλέον, βρέθηκε ότι οι γυναίκες είχαν καλύτερη φροντίδα ποδιών (p<0,001), καλύτερη διατροφή (p<0,001) και μεγαλύτερη συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή (p=0,031) σε σχέση με τους άντρες. Το υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο σχετίζονταν με καλύτερο έλεγχο της γλυκόζης στο αίμα (p=0,015) και με καλύτερη διατροφή (p=0,043). Η συννοσηρότητα σχετίζονταν με τη διατροφή και με τη φυσική δραστηριότητα (p<0,05). Τέλος, οι ασθενείς που διαβίωναν με άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος είχαν καλύτερη φροντίδα ποδιών σε σχέση με τους ασθενείς που διέμεναν μόνοι τους (p=0,001).

Συμπεράσματα. Η εφαρμογή των στρατηγικών διαχείρισης για την αποτελεσματική ρύθμιση του σακχαρώδη διαβήτη είναι σημαντική και επομένως, οι ασθενείς θα πρέπει να εκπαιδεύονται, αλλά και να στηρίζονται ψυχολογικά, προκειμένου να συμμορφωθούν στις στρατηγικές διαχείρισης του διαβήτη, για να ζούνε μια φυσιολογική και ποιοτική ζωή.

Λέξεις κλειδιά: Σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ), συμμόρφωση, συγχρονική μελέτη, στρατηγικές διαχείρισης, προσδιοριστές

Διαμοιράστε το:
Copyright © 2023 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.