Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η αποτελεσματικότητα των εφαρμογών για κινητά σε ενήλικες με διαβήτη τύπου 2 στο γλυκαιμικό έλεγχο: μια συστηματική ανασκόπηση τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών

Ελισσάβετ Λυκούδη , Ελένη Δοκουτσίδου , Ευγενία Βλάχου , Νικολέττα Μάργαρη

Περίληψη

Εισαγωγή: Ο αυξανόμενος παγκόσμιος επιπολασμός του σακχαρώδη διαβήτη κατέστησε αναγκαία την εφαρμογή έγκαιρων παρεμβάσεων για τη διαχείριση του. Η έλευση αρκετών τεχνολογικών εξελίξεων και ιδιαίτερα της κινητής τηλεφωνίας έχει θεωρηθεί ότι παρουσιάζει μεγάλες δυνατότητες για την παροχή γρήγορων και οικονομικά αποδοτικών παρεμβάσεων σε ασθενείς με διαβήτη. Σκοπός: Η παρούσα μελέτη στοχεύει να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων που βασίζονται σε εφαρμογές για κινητά σχετικά με την επίτευξη του γλυκαιμικού ελέγχου μεταξύ ενηλίκων με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2 (ΣΔΤ2). Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed και Scopus. Τα κριτήρια εισαγωγής περιλάμβαναν τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές (RCT) που ερευνούσαν παρεμβάσεις που βασίζονται σε εφαρμογές για κινητά σε ενήλικες ασθενείς με ΣΔΤ2, ενώ το κύριο αποτέλεσμα που ερευνήθηκε ήταν η αξιολόγηση των αλλαγών στα επίπεδα γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης A1c (HbA1c). Οι μελέτες αφορούσαν την τελευταία 10ετία και ήταν στην αγγλική ή την ελληνική γλώσσα. Αποτελέσματα: Με την εφαρμογή των κριτηρίων εισαγωγής πραγματοποιήθηκε πρόσβαση σε 181 RCT μελέτες με πλήρες κείμενο. Από αυτές, οι 12 μελέτες πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής στην παρούσα μελέτη και περιλάμβαναν 2.533 ασθενείς με ΣΔΤ2, όπου οι παρεμβάσεις βασίζονταν σε εφαρμογές μέσω κινητού. Βρέθηκε ότι οι παρεμβάσεις ήταν αποτελεσματικές στην απόκτηση γλυκαιμικού ελέγχου όσον αφορά τη μείωση της HbA1c και τη βελτίωση πολλών άλλων δευτερογενών αποτελεσμάτων, όπως η αυτοδιαχείριση, η ποιότητα ζωής και η επίγνωση της νόσου. Συμπεράσματα: Η χρήση των εφαρμογών mHealth φαίνεται να είναι αποτελεσματική στον γλυκαιμικό έλεγχο των ασθενών με διαβήτη, όπως φαίνεται από τη μείωση των επιπέδων HbA1c. Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες, προκειμένου να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος τέτοιων εφαρμογών στη φροντίδα του διαβήτη μακροπρόθεσμα και η δυνατότητα τους να υποστηρίξουν διαφορετικούς πληθυσμούς παγκοσμίως.

Λέξεις κλειδιά: σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, εφαρμογές για κινητά, αυτοδιαχείριση, γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη A1c, αυτοέλεγχος της γλυκόζης του αίματος

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.