Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Θεραπευτική σχέση νοσηλευτή και ψυχιατρικού ασθενούς στο δημόσιο νοσοκομείο

Δήμητρα-Νικολέττα Πετρούλη , Μαρία Κρίκη , Λουκάς Ζιλφίδης , Φωτεινή Αθανασιάδου

Περίληψη

Εισαγωγή: Η θεραπευτική σχέση αποτελεί έναν βασικό συντελεστή του νοσηλευτικού ρόλου και το κλειδί για την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων κυρίως για τους ψυχιατρικούς ασθενείς. Γι’ αυτό οι νοσηλευτές οφείλουν να βρουν μεθόδους για την προώθηση αυτής.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί την διερεύνηση της θεραπευτικής σχέσης και των νέων δεδομένων σε λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο δημόσιο νοσοκομείο.

Υλικό – Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκε αρθρογραφία της τελευταίας πενταετίας από επίσημες βάσεις δεδομένων όπως το Google Scholar και το Pubmed.

Αποτελέσματα: Η σχέση των νοσηλευτών με τους ασθενείς αλλάζει ως αποτέλεσμα της εμπειρίας. Αποκτούν έναν περισσότερο επαγγελματικό τρόπο φροντίδας και  αναπτύσσουν μηχανισμούς άμυνας για την αντιμετώπιση ανθρώπων και καταστάσεων που παλιότερα τους αναστάτωναν. Παρά την πίεση από το εργασιακό πλαίσιο, οι νοσηλευτές νιώθουν ικανοί να αναπτύξουν ικανοποιητικές θεραπευτικές σχέσεις με τους ασθενείς.

Τα άτομα που έχουν καλλιεργήσει τις ικανότητες της αυτογνωσίας και της ενσυναίσθησης αντιμετωπίζουν με ηρεμία τα σημαντικά γεγονότα της εργασιακής ζωής, είναι συνήθως ψύχραιμοι, μπορούν να περιορίσουν τη στενοχώρια και να ελέγξουν τις παρορμήσεις τους.

Συμπεράσματα: Οι ψυχιατρικοί νοσηλευτές γνωρίζουν τη σημασία της θεραπευτικής σχέσης  στα άτομα που έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας σε ένα νοσοκομείο. Παρ 'όλα αυτά, μια ανασκόπηση των επιστημονικών στοιχείων δείχνει ότι η θεωρητική γνώση από μόνη της δεν επαρκεί για τη δημιουργία επαρκούς θεραπευτικής σχέσης. Επομένως, απαιτούνται στρατηγικές για την προώθηση αλλαγών για την ενίσχυση της δημιουργίας της σχέσης αυτής. Οι στόχοι των μελετών είναι να δημιουργήσουν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι νοσηλευτές καλλιεργούν τη θεραπευτική σχέση σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, με βάση τη συμμετοχική έρευνα δράσης και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής των στοιχείων μέσω αυτής της μεθόδου.

Λέξεις κλειδιά: θεραπευτικής σχέσης, νοσηλευτής, ψυχιατρικός ασθενής, δημόσιο νοσοκομείο

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.