Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

O αντίκτυπος της λοίμωξης COVID-19 στην επίπτωση των λοιμώξεων χειρουργικού πεδίου: Συστηματική ανασκόπηση

Χρήστος Τριανταφύλλου , Μαρία Γαμβρούλη

Περίληψη

Εισαγωγή: Η λοίμωξη από τον νέο κορονοϊό (COVID-19)  είναι εξαιρετικά μεταδοτική, ενώ η βαρύτητα των περιστατικών ποικίλει. Για αυτό το λόγο, έχουν ληφθεί εκτεταμένα μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης της λοίμωξης στην κοινότητα και στα νοσοκομεία. Σύμφωνα με το Αμερικάνικο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), COVID-19 έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη συχνότητα των λοιμώξεων που σχετίζονται με τη παρεχόμενη φροντίδα υγείας συμπεριλαμβανομένων και των λοιμώξεων χειρουργικού πεδίου (ΛΧΠ).

Σκοπός: Η διερεύνηση του αντίκτυπου της COVID-19 στην επίπτωση των ΛΧΠ.

Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων «PubMed» με τις λέξεις-κλειδιά: «COVID-19», «surgical site infection», «SSI» και στην ελληνική ηλεκτρονική βάση IATROTEK-online με τις λέξεις-κλειδιά: «λοιμώξεις χειρουργικού πεδίου» και «COVID-19». Στη PubMed η αναζήτηση των λέξεων-κλειδιών έγινε στην περίληψη και στο τίτλο των άρθρων. Κριτήρια αποκλεισμού αποτέλεσαν η γλώσσα, εκτός της αγγλικής και της ελληνικής, να είναι μελέτες περίπτωσης, άρθρα σύνταξης, ανασκοπήσεις και γράμματα προς τον εκδότη και να έχουν γίνει πάνω σε ζώα. Δεν τέθηκαν χρονικοί περιορισμοί όσον αφορά το έτος δημοσίευσης της μελέτης.

Αποτελέσματα: Από τις 32 μελέτες που βρέθηκαν κατά την ηλεκτρονική αναζήτηση της βιβλιογραφίας, οι 7 πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης. Στις 5 από τις 7 μελέτες παρατηρήθηκε μείωση της τάξεως του 30,7% με 100% των ΛΧΠ κατά τη περίοδο της πανδημίας της COVID-19 σε σχέση με τη χρονική περίοδο πριν την πανδημία, λόγω της αυξημένης χρήσης των μέτρων ατομικής προστασίας και της εφαρμογής ειδικών πρωτοκόλλων που αφορούν τη διαχείριση των ασθενών προεγχειρητικά, διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά. Όσον αφορά τις υπόλοιπες δύο μελέτες, στη μία δεν παρουσιάστηκε μεταβολής της επίπτωσης των ΛΧΠ, ενώ στην άλλη η επίπτωση τους αυξήθηκε κατά τη περίοδο της πανδημίας.

Συμπεράσματα: Η αύξηση της χρήσης των μέτρων ατομικής προστασίας και της εφαρμογής ειδικών πρωτοκόλλων διαχείρισης ασθενών προεγχειρητικά, διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά από τους επαγγελματίες υγείας λόγω της πανδημίας COVID-19, είχε ως επακόλουθο τη μείωση της επίπτωσης των ΛΧΠ. Παρά τη σοβαρότητα της κρίσης που έχει προκαλέσει η πανδημία COVID-19, η κρίση αυτή μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για εποικοδομητικό προβληματισμό και βελτίωση αναφορικά με τις μεθόδους πρόληψης και ελέγχου των νοσοκομειακών λοιμώξεων.

Λέξεις κλειδιά: COVID-19, λοίμωξη χειρουργικού πεδίου, μέτρα ατομικής προστασίας, επίπτωση

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.