Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Διερεύνηση Τροποποίησης Συμπεριφορών Υγείας ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη με τη χρήση του Διαθεωρητικού Μοντέλου και της Συνέντευξης Παροχής Κινήτρων

Γεωργία Θανασά , Ειρήνη Γιαγουρτά , Λαμπρινη Παπαναστασίου , Ευγενία Βλάχου , Ευρυδίκη Καμπά , Μάρθα Κελέση-Σταυροπούλου

Περίληψη

Εισαγωγή: Η αποτελεσματική υποστήριξη ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ) αποτελεί σταθερή πρόκληση για τα συστήματα υγείας παγκοσμίως. Ο ΠΟΥ προβλέπει ότι ο ΣΔ είναι μία χρόνια νόσος που μπορεί να αντιμετωπισθεί με παρεμβάσεις που αφορούν στον αποτελεσματικό γλυκαιμικό έλεγχο, την υλοποίηση παρεμβάσεων για την τροποποιηση συμπεριφορών υγείας και συμμόρφωσης των ασθενών προληπτικό έλεγχο των επιπλοκών. Μεταξύ των μοντέλων και προγραμμάτων που έχουν εφαρμοστεί για την τροποποίηση των συμπεριφορών υγείας των ασθενών με ΣΔ είναι το Διαθεωρητικό Μοντέλο Σταδίων Αλλαγής των Di Clemente και Prochaska, και η Συνέντευξη Παροχής Κινήτρων των Rollnic και Miller.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της τροποποίησης συμπεριφορών υγείας αναφορικά με την βελτίωση της σωματικής δραστηριότητας την διαχείριση του ΣΔ και την πρόληψη επιπλοκών καθώς η σύγκριση  αποτελεσματικότητας της εφαρμογής συμβουλευτικής υποστήριξης με την χρήση του Μοντέλου Σταδίων Αλλαγής και της Συνέντευξης Παροχής Κινήτρων με την βραχεία συμβουλευτικής/ενημερωτικής παρέμβασης δεκάλεπτης διάρκειας

Υλικό και Μέθοδος: Ο πληθυσμός στόχος αφορά ασθενείς με ΣΔ δύο ομάδων (πειραματική και ομάδα ελέγχου) και η  μελέτη αφορά παραγωγική μεικτή (ποσοτική και ποιοτική)  εξελικτική έρευνα. Η μέθοδος που θα εφαρμοστεί και θα αξιολογηθεί στην παρούσα μελέτη είναι το  Διαθεωρητικού Μοντέλου Σταδίων Αλλαγής και η Συνέντευξης Παροχής Κινήτρων με την χρήση ιδιοσυμπληρούμενων ερωτηματολογίων με την μορφή ΜΕΤ (Motivational Enhancement Therapy) τεσσάρων συναντήσεων ημιδομημένης συνέντευξης και τηλεφωνικής παρέμβασης. Εκτιμάται ότι η παρούσα μελέτη θα βελτιώσει τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας και συμμόρφωσης στον ενδεδειγμένο προληπτικό έλεγχο επιπλοκών από το ΣΔ. Επιπλέον αναμένεται η σημαντική βελτίωση της κινητοποίησης και αυτοαποτελεσματικότητας των ασθενών ως προς την υιοθέτηση και διατήρηση ωφέλιμων συμπεριφορών υγείας  συγκριτικά με την παραδοσιακή υποστήριξη εκπαιδευτικού τύπου.

Συμπεράσματα: Η οργάνωση σύγχρονων συστημικών παρεμβάσεων υποστήριξης στοχευμένης μεθοδολογίας φαίνεται από την υπάρχουσα βιβλιογραφία να υπερισχύει  παραδοσιακών μεθόδων υποστήριξης ασθενών με ΣΔ μέσω της  ενίσχυσης της κινητοποίησης και προαγωγής  της αυτοαποτελεσματικότητας των ασθενών αυτών. Η υπό υλοποίηση μελέτη αναμένεται να ενισχύσει την υπάρχουσα γνώση τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο.

Λέξεις κλειδιά: Διαχειρηση Σακχαρώδη Διαβήτη, προαγωγή υγείας, τροποποιήση συμπεριφορών υγειας, Διαθεωρητικό Μοντέλο, συνέντευξη παροχής κινήτρων

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.