Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Ο σχολικός νοσηλευτής σε δομές ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Δήμητρα Κόνιαρη , Γεώργιος Ραφτούλης

Περίληψη

Το παρόν άρθρο αποτελεί μια προσπάθεια διερεύνησης του επίκαιρου ζητήματος αναφορικά με το ρόλο του σχολικού νοσηλευτή σε μονάδες ειδικής αγωγής κι εκπαίδευσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν να αντιμετωπίσουν, άλλωστε και τις περισσότερες προκλήσεις λόγω της ηλικίας των μαθητριών/ών. Ειδικότερα, ο νέος αυτός θεσμός του ελληνικού σχολείου είναι θεμελιώδης καθώς συμβάλλει, πρωταρχικά στην πρόληψη των οποιωνδήποτε προβλημάτων των μαθητών καθώς και στην εξασφάλιση και προαγωγή της υγείας τους, σωματικής και ψυχικής. Μέσα από τις συμβουλές του και την κατάλληλη καθοδήγησή του μπορούν να αρθούν ή να απαλειφθούν προβλήματα που μαστίζουν τη σχολική κοινότητα και δη μια ειδικής μονάδας. Για όλους τους ανωτέρω λόγους, γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής, ανάλυσης κι ερμηνείας την αναγκαιότητας ύπαρξης σχολικών νοσηλευτών σε μονάδες ειδικής αγωγής κι εκπαίδευσης. Επίσης, παρατίθενται κι ερμηνεύονται οι διαφορετικοί ρόλοι στους οποίους καλείται να ανταποκριθεί ο εκάστοτε σχολικός νοσηλευτής. Άλλωστε, κανείς δε δύναται να αμφισβητήσει το γεγονός ότι ο σχολικός νοσηλευτής αποτελεί τον κρίκο ανάμεσα στο μαθητή, την οικογένεια και την εκάστοτε σχολική δομή. Αποτελεί καταλυτικής σημασίας παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδες και το περαιτέρω άνοιγμά της στην κοινωνία. 

Λέξεις κλειδιά: ειδική αγωγή, σχολικός νοσηλευτής, καθήκοντα, αρμοδιότητες

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.