Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Χάρτης και χαρακτηριστικά στελέχωσης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων μιας Υγειονομικής Περιφέρειας στην Ελλάδα την περίοδο της υγειονομικής κρίσης

Αικατερίνη Τόσκα , Δήμητρα Παπακώστα , Γιαννούλα Νταβώνη , Γεώργιος Σπηλιώτης , Αναστάσιος Χριστάκης , Μαρία Σαρίδη

Περίληψη

Εισαγωγή: Η επαρκής στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) αυξάνει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και διασφαλίζει τη δημόσια υγεία. Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η καταγραφή του χάρτη στελέχωσης των δομών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε μια Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ), στην περίοδο της υγειονομικής κρίσης. Υλικό –Μέθοδος : Το δείγμα της μελέτης συνιστούν 25.256 εργαζόμενοι, όλων των ειδικοτήτων και εκπαιδευτικών βαθμίδων που στελεχώνουν τα 24 νοσοκομεία ευθύνης της 1ης ΥΠΕ Αττικής. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τις βάσεις δεδομένων που τηρούνται στην 1η ΥΠΕ. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SPSS 25. Αποτελέσματα: Το 27,9% του προσωπικού αποτελείται από ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και το 33,7% αφορά σε νοσηλευτές. Tο 70,9% των εργαζομένων αποτελούν γυναίκες, το 35,5% είναι απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ενώ το 29,3% είναι τεχνολογικής εκπαίδευσης. Τα έτη 2018 έως και το πρώτο τρίμηνο του 2021, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 8.376 νέες προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ το χρονικό διάστημα έως και το τέλος του 2021, το οποίο συμπίπτει με την περίοδο της υγειονομικής κρίσης, είχαν πραγματοποιηθεί ή προγραμματιστεί 6.130 αποχωρήσεις υγειονομικών. Συμπεράσματα: H χρόνια υποστελέχωση αποτελεί χαρακτηριστικό του συστήματος υγείας στην Ελλάδα. Οι αυξημένες ανάγκες τις οποίες δημιούργησε η πανδημία του covid-19, έκαναν επιτακτική την διενέργεια προσλήψεων προκειμένου να καλυφθούν οι χρόνιες ελλείψεις αλλά και να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες και αυξημένες υγειονομικές ανάγκες στα πλαίσια ενός ήδη υποστελεχωμένου συστήματος υγείας.

Λέξεις κλειδιά: Υγειονομική Περιφέρεια, ανθρώπινο δυναμικό, στελέχωση, υγειονομική κρίση, Ελλάδα

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.