Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η επίδραση της άθλησης στις ακαδημαϊκές επιδόσεις μαθητών δημοτικού σχολείου

Δημήτρης Παπαδόπουλος , Βάγια Ντούσκα

Περίληψη

Εισαγωγή: Οι ευεργετικές ιδιότητες της άθλησης σε όλους τους τομείς δραστηριότητας ενός ατόμου αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ανεξαρτήτους του φύλου ή της ηλικίας του. Η ενεργητική επίδραση της άθλησης στην πνευματική επίδοση του μπορεί να θεωρηθεί ως το έμμεσο αποτέλεσμα του ευ ζην όμως η διάρκεια ενασχόλησης με τον αθλητισμό πριν την εμφάνιση αυτών των ευεργετικών επίδρασης αποτελεί ερωτηματικό. Σκοπός: Η διερεύνηση της επίδρασης τα άθλησης στις επιδόσεις των μαθητών Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού σχολείου. Υλικό και μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση με την βοήθεια του στατιστικού προγράμματος SPSS V28 σε στάθμη σημαντικότητας 5% (p-level=0.05). Τα δεδομένα αντλήθηκαν από τις επίσημες βαθμολογίες Α, Β και Γ τριμήνου 63 μαθητών της Ε και ΣΤ δημοτικού σχολείου της νότιας Αττικής. Επίσης καταγράφηκε το εάν συμμετείχαν σε αθλητικές δραστηριότητες πριν το πρώτο τρίμηνο, μεταξύ του πρώτου και του δευτέρου τρίμηνου και μεταξύ του δευτέρου και του τρίτου τριμήνου 2021 – 2022. Καθώς η συλλογή των δεδομένων ήταν απογραφική δεν εφαρμόστηκε κάποια δειγματοληπτική τεχνική. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι αύξηση συμμετοχής αναμένεται να αυξήσει την πιθανότητα καλύτερης επίδοσης των μαθητών (H = 22.922, df = 2, p <0.001) και ιδιαίτερά μεταξύ των κατηγοριών χρόνου συμμετοχής «Τουλάχιστον 6 μήνες» – «Καθόλου» και «Τουλάχιστον 6 μήνες» – «Έως 3 μήνες» (p < 0.001). Επίσης διαπιστώθηκε η σημαντικότητα της ταυτόχρονης επίδρασης φύλου (p<0.001) και χρόνου συμμετοχής (p=0.006). Συμπεράσματα: Όπως ήταν αναμενόμενο διαπιστώθηκε και αποδείχθηκε η ευεργετική επίδραση της άθλησης στις επιδόσεις των μαθητών. Επίσης διαπιστώθηκε ότι αύξηση του χρόνου ενασχόλησης με τον αθλητισμό αναμένεται ενισχύσει περισσότερο τις επιδόσεις των μαθητών και ότι τα ευεργετικά αποτελέσματα αναμένεται να εμφανιστούν τουλάχιστον μετά από 3 μήνες ενασχόλησης με τον αθλητισμό.

Λέξεις κλειδιά: Φυσική Αγω΄γη, Άθληση, Επίδοση, Μαθητές Δημοτικού Σχολείου

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.