Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Διερεύνηση των Ψυχοκοινωνικών Αναγκών Γονέων Νοσηλευόμενων Παιδιών σε Παιδιατρικές Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Ιωάννα Καλογερόγιαννη , Αφροδίτη Ζαρταλούδη , Χριστίνα Μαρβάκη , Ευάγγελος Δούσης , Ιωάννης Κουτελέκος

Περίληψη

Εισαγωγή: Η εισαγωγή και νοσηλεία ενός παιδιού σε Παιδιατρική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΠΜΕΘ) δημιουργεί άγχος και αγωνία στην οικογένεια. Η οικογένεια καλείται να λάβει σημαντικές αποφάσεις σχετικά με τη θεραπεία του παιδιού, ενώ οι ρόλοι μέσα στην οικογενειακό περιβάλλον διαταράσσονται. Σκοπός: Η διερεύνηση των ψυχοκοινωνικών αναγκών των συγγενών νοσηλευόμενων παιδιών σε ΠΜΕΘ. Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση μελετών που δημοσιεύθηκαν μέχρι τα τέλη του 2020 στην ελληνική και αγγλική γλώσσα στις βάσεις δεδομένων «Pubmed», «Scopus» και «Ιατροτεκ» με τις εξής λέξεις-κλειδιά: «Pediatric Intensive Care Unit», «Socio-psychological Needs» και «Parents». Αποτελέσματα: Από τις 22 μελέτες που βρέθηκαν, οι 5 πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης – αποκλεισμού και συμπεριελήφθησαν στην ανασκόπηση. Οι συχνότερα αναφερόμενες ψυχοκοινωνικές ανάγκες των γονέων ήταν: (1) η ανάγκη για πλήρη, άμεση και ειλικρινή πληροφόρηση αναφορικά με τη κατάσταση της υγείας του νοσηλευόμενου παιδιού τους και τις μεταβολές της κατάστασής τους, (2) η ανάγκη για παροχή ανέσεων προς τους γονείς κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του παιδιού τους, (3) η ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη των γονέων και για καθοδήγηση αναφορικά με τη φροντίδα του νοσηλευόμενου παιδιού τους, (4) το αίσθημα ασφάλειας σχετικά με την παρεχόμενη φροντίδα, και (5) η ανάγκη για συχνή επαφή με το νοσηλευόμενο παιδί. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό υποεκτιμούσε κάποιες ανάγκες των γονέων, όπως την ανάγκη εγγύτητας, ενώ υπήρχαν άλλες που τις υποεκτιμήσουμε, όπως τις θρησκευτικές ανάγκες. Συμπεράσματα: Οι γονείς παρουσιάζουν αυξημένες ψυχοκοινωνικές ανάγκες κατά τη διάρκεια νοσηλείας του παιδιού τους στη ΠΜΕΘ. Σημαντικό ρόλο για την υποστήριξη των συγγενών έχει το νοσηλευτικό προσωπικό με την παροχή φροντίδας με επίκεντρο την οικογένεια.

Λέξεις κλειδιά: Γονέας, Παιδιατρική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Ψυχοκοινωνικές Ανάγκες

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.