Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Εθνογεροντολογική νοσηλευτική

Θεοδόσιος Παραλίκας , Διονύσιος Καββαδίας

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι πολιτισμικοί παράγοντες επηρεάζουν τη διαδικασία της γήρανσης, διαμορφώνοντας αντιλήψεις για τη γήρανση, τις δομές κοινωνικής υποστήριξης, τις σχέσεις μεταξύ των γενεών, τις συμπεριφορές υγείας και τη συνολική ευημερία. Οι περισσότεροι ηλικιωμένοι από εθνικές μειονότητες αντιμετωπίζουν ανισότητες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, με αποτέλεσμα δυσμενή αποτελέσματα για την υγεία και μειωμένη ποιότητα ζωής. Μια εθνογεροντολογική οπτική στη φροντίδα υγείας των ηλικιωμένων προσφέρει σημαντικές γνώσεις για την ανάπτυξη μοντέλων ολοκληρωμένης φροντίδας και  ολιστικής προσέγγισης της γήρανσης του πληθυσμού. Σκοπός της μελέτης είναι η παρουσίαση βασικών αρχών της εθνογεροντολογίας καθώς επίσης και η μέχρι σήμερα πορεία της εθνογεροντολογικής νοσηλευτικής έρευνας. Η εθνογεροντολογία διερευνά τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ γήρανσης, εθνότητας και  πολιτισμού, αποκαλύπτοντας τις διαφορετικές οπτικές, τις παραδόσεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι προερχόμενοι από διαφορετικές πολιτισμικές κοινότητες. Η νοσηλευτική έρευνα έχει να προσφέρει μια σημαντική βάση γνώσεων αναφορικά στη διασταύρωση γήρανσης, εθνότητας και υγείας, ωστόσο ορισμένες μόνο εθνογεροντολογικές νοσηλευτικές μελέτες είναι διαθέσιμες. Η περισσότερη βιβλιογραφία επικεντρώνεται σε μεμονωμένες εθνο-πολιτισμικές ομάδες με λίγη προσοχή στη συζήτηση πολιτισμικών εννοιών που υπερβαίνουν τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και θα μπορούσαν να ενοποιηθούν σε μια συνεκτική διαπολιτισμική θεωρία της γεροντολογικής νοσηλευτικής φροντίδας. Η εθνογεροντολογία αναγνωρίζει την σχέση μεταξύ πολιτισμικής ποικιλομορφίας και εμπειριών των ηλικιωμένων ατόμων. Εθνογεροντολογικές νοσηλευτικές μελέτες μπορούν να προσφέρουν σημαντικά δεδομένα για τη γήρανση σε διαφορετικές πολιτισμικά κοινότητες, διαμορφώνοντας μια  ολιστική και πολιτισμικά ευαίσθητη νοσηλευτική φροντίδα για τους ηλικιωμένους.

Λέξεις κλειδιά: εθνογεροντολογική νοσηλευτική, διαπολιτισμική νοσηλευτική ηλικιωμένων, εθνοπολιτισμική γεροντολογική νοσηλευτική

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.