Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Προβλήματα επικοινωνίας των νοσηλευτών και λειτουργίας του νοσηλευτικού τμήματος στην εποχή της πανδημίας COVID-19

Μαρίνα Κατσαντρίδου , Εβίκα Καραμαγκιώλη , Εμμανουήλ Πικουλής

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Οι νοσηλευτές είναι μέλη επιστημονικής ομάδας και η πανδημία επέφερε αλλαγές στη λειτουργία των νοσηλευτικών τμημάτων. Ανέκυψαν προβλήματα στελέχωσης που απαιτούσαν άμεση επίλυση αλλά και προβλήματα αποτελεσματικής επικοινωνίας λόγω μέτρων ατομικής προστασίας.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει την λειτουργικότητα της νοσηλευτικής ομάδας και τα πιθανά εμπόδια επικοινωνίας λόγω Μέτρων Ατομικής Προστασίας. Επιπλέον στόχοι, αφορούσαν αντιλήψεις για τον εμβολιασμό και τα εμπόδια εύρυθμης λειτουργίας των τμημάτων λόγω αυτού.

Υλικό και Μέθοδος: Το συνολικό δείγμα αποτέλεσαν 42 νοσηλευτές και 36 βοηθοί νοσηλευτών που εργάζονταν σε τμήματα Covid-19, στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν Φεβρουάριο με Μάρτιο του 2022 με ερωτηματολόγιο, σε έντυπη μορφή και σε φόρμα μέσω διαδικτύου. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το πρόγραμμα SPSS (IBM Corp. Released 2019, IBM SPSS Statistics for Windows, v.26.0, Armonk,

Αποτελέσματα: Η ομάδα εργασίας νοσηλευτών με μόνιμο και επικουρικό προσωπικό διατηρεί καλές διαπροσωπικές σχέσεις όμως η έλλειψη εκπαίδευσης του επικουρικού προσωπικού δεν εμπνέει εμπιστοσύνη στο 57,1%. Το έργο των προϊστάμενων αναγνωρίζεται με θετικές απόψεις σε ποσοστό >90%, η υποχρεωτικότητα εμβολιασμού και η αναστολή εργασίας επιβαρύνει την λειτουργία του νοσοκομείου ενώ ένα μικρό ποσοστό 28,6% των νοσηλευτών έχει αρνητικές στάσεις επιστροφής απέναντι στους μη εμβολιασμένους συναδέλφους. Το 74% των νοσηλευτών δηλώνει πως τα Μ.Α.Π προκαλούν δυσκολία στην αναπνοή ενώ στην εργασία τους σε ποσοστό 42.9%.

Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της μελέτης υποδεικνύουν ότι η χρήση των Μ.Α.Π αποφέρουν  δυσκολίες σε ατομικό και εργασιακό επίπεδο. Τα νοσοκομεία σε περίοδο κρίσης υγείας χρήζουν την ύπαρξη έμπειρου προσωπικού ενώ η καλή, αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ μόνιμου και επικουρικού προσωπικού δεν συμβάλλει απόλυτα για όλους τους νοσηλευτές στην καλή λειτουργία των νοσηλευτικών τμημάτων.

Λέξεις κλειδιά: πανδημία COVID-19, εμβολιασμός, μέτρα ατομικής προστασίας,  επικοινωνία, ομάδα νοσηλευτών

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.