Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η σχέση της θρησκευτικότητας/Πνευματικότητας με την υγεία

Αθανάσιος Αναδιώτης , Θεόδωρος Καπάδοχος

Περίληψη

H θρησκεία για ένα μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας είναι πολύ σημαντική για την προαγωγή της υγείας του ατόμου. Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις και πρακτικές παρέχουν όχι μόνο μια έννοια νοήματος στη ζωή των ανθρώπων, αλλά αποτελούν επίσης σημαντική πηγή κανόνων για ορθή (ηθική) συμπεριφορά. Η πνευματικότητα είναι πιο δύσκολο να οριστεί, είναι μια ευρύτερη έννοια που δεν περιορίζεται στις θρησκευτικές παραδόσεις. Η πνευματικότητα μπορεί να θεωρηθεί ως μια ατομική εμπειρία που χαρακτηρίζεται από μια αναζήτηση στο νόημα της ζωής και τη σχέση με το ιερό που δεν χρειάζεται να συνδεθεί με επίσημες θρησκευτικές κοινότητες και θεσμούς. Ο υγιεινός τρόπος ζωής, η κοινωνική υποστήριξη, οι θρησκευτικές πρακτικές, η πνευματική κατεύθυνση, ο τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων που προκύπτουν στη ζωή του ατόμου, οι αξίες και τα θετικά συναισθήματα αποτελούν έννοιες/διαστάσεις που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τη θρησκευτικότητα/πνευματικότητα του ατόμου. Η συχνή συμμετοχή σε θρησκευτικές δραστηριότητες μπορεί να οδηγήσει στην τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου που συμβάλλουν στην εκδήλωση απειλητικών για τη ζωή νοσημάτων και την αλλαγή του τρόπου ζωής του ατόμου (μείωση ή και διακοπή του καπνίσματος, αποφυγή συστηματικής κατανάλωσης αλκοόλ, αύξηση σωματικής δραστηριότητας). Η προσευχή ως ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των θρησκευτικών δραστηριοτήτων μπορεί να βελτιώσει τα επίπεδα άγχους και να ενθαρρύνει το άτομο να έχει έναν υγιεινό τρόπο ζωής και μια πολύ σημαντική κοινωνική υποστήριξη. Οι υπεύθυνοι φορείς που χαράζουν πολιτικές υγείας πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ειδική ομάδα ασθενών με καρδιακά προβλήματα και να υιοθετήσουν στο σύστημα υγείας πολιτικές και στρατηγικές πνευματικής φροντίδας.

Λέξεις κλειδιά: θρησκευτικότητα, πνευματικότητα, υγεία

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.