Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Θεσμός του Προσωπικού Ιατρού και εφαρμογή του στο Κέντρο Υγείας Νέου Κόσμου

Βαϊα Μπάντη , Χαράλαμπος Πλατής

Περίληψη

Ο Προσωπικός Ιατρός (ΠΙ) και η ιδιαίτερη συμβολή του στη λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) έγινε από πολύ νωρίς αντιληπτή σε όλο τον κόσμο. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν δημιουργηθεί και έχουν λειτουργήσει αποτελεσματικά, μοντέλα υγειονομικής περίθαλψης, βασισμένα στον Προσωπικό Ιατρό, ο οποίος λειτουργεί ως σύμβουλος υγείας, κατευθύνοντας τον ασθενή σε γιατρούς άλλων ειδικοτήτων ή και στη νοσοκομειακή περίθαλψη. Στην Ελλάδα, ο εν λόγω θεσμός αποτελεί μια πρόκληση. Ήδη από το 1983, χρονολογία ίδρυσης του ΕΣΥ, έγιναν πολλές προσπάθειες θεσμοθέτησής του, με διάφορες μορφές, καμία όμως, έως τώρα, δεν εφαρμόστηκε καθολικά, οργανωμένα και συνεκτικά με το υπόλοιπο σύστημα υγείας . Όλες αυτές τις αποτυχίες ευελπιστεί να διορθώσει ο πρόσφατος Νόμος 4931/2022 που εστιάζει στην εγκαθίδρυση του ΠΙ αλλά και στην ενίσχυση της ΠΦΥ. Στον παρόν άρθρο τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά η αναγκαιότητα και η σημασία του θεσμού του ΠΙ στην Ελλάδα και παρουσιάζεται ένα ρεαλιστικό σχέδιο για την ανάπτυξή του στο Κέντρο Υγείας (ΚΥ) Νέου Κόσμου. Το σχέδιο αυτό εκπονήθηκε ακολουθώντας τα 7 βασικά βήματα του προγραμματισμού- σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα μιας τυπικής ανάλυσης SWOT, η οποία αφορούσε στην αναγνώριση και αποτύπωση των δυνατών και αδύνατων σημείων της λειτουργίας του ΚΥ Νέου Κόσμου, αλλά και στον εντοπισμό των ευκαιριών και απειλών που προέκυψαν από την ανάλυση του εξωτερικού του περιβάλλοντος. Μέσα από το εν λόγω άρθρο διαπιστώνεται η ανάγκη εφαρμογής του θεσμού στην Ελλάδα, ενός εγχειρήματος δύσκολου και απαιτητικού, η επιτυχία του οποίου θα διασφαλιστεί μόνο αν δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, με σημαντικότερη όλων τη συνέχεια στη διαμόρφωση των πολιτικών στην υγεία και την κοινή πολιτική βούληση.

Λέξεις κλειδιά: προσωπικός ιατρός, πρωτοβάθμια φροντίδας υγείας, προγραμματισμός σχεδιασμός, swot ανάλυση

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.