Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Άγχος, Κατάθλιψη, Κοινωνική Απομόνωση Και Ποιότητα Ζωής Σε Ασθενείς Με Σύνδρομο Διαβητικού Ποδιού: Μια Συστηματική Ανασκόπηση

Ειρήνη Πετίδου , Ιωάννης Καλεμικεράκης , Ευγενία Βλάχου , Γεωργία Φασόη-Μπαρκά

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια χρόνια νόσος που σχετίζεται με σοβαρές επιπλοκές, όπως το σύνδρομο διαβητικού ποδιού. Βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην ύπαρξη συνδρόμου διαβητικού ποδιού και της κοινωνικής ζωής των ασθενών, της ποιότητας της ζωής τους και του άγχους/ κατάθλιψης.

Μεθοδολογία: Ως καταλληλότερο είδος για την απάντηση των στόχων που τέθηκαν κρίθηκε η συστηματική ανασκόπηση. Για την υλοποίησή της, διεξήχθη ενδελεχής αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων Pubmed και Google Scholar, με τη χρήση συγκεκριμένων λέξεων – κλειδιών: “diabetic foot”, “social isolation”, “anxiety”, “depression” σε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς. Οι εργασίες που επιλέχθηκαν ήταν δημοσιευμένες στην αγγλική γλώσσα, και έπρεπε να έχουν δημοσιευθεί μετά το 2015, ενώ απορρίφθηκαν όσες έρευνες ήταν ανασκοπήσεις και μετα – αναλύσεις. Από τις 689 έρευνες που πληρούσαν τα αρχικά κριτήρια χρησιμοποιήθηκαν μόνο οι 11.

Αποτελέσματα: Βρέθηκαν και αναλύθηκαν 4 μελέτες που αφορούσαν την κοινωνική απομόνωση, 4 που φορούσαν την ποιότητα ζωής, και 3 που αφορούσαν το άγχος και την κατάθλιψη. Οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη αναπτύσσουν πολυάριθμες σοβαρές επιπλοκές λόγω της νόσου τους. Επίσης, άτομα με μεγαλύτερα επίπεδα κοινωνικής απομόνωσης παρουσιάζουν σημαντικά υψηλότερη πιθανότητα ανάπτυξης έλκους στο πόδι, ενώ η ανάπτυξη έλκους και η κοινωνική απομόνωση σχετίζονται με υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας, ιδίως μεταξύ των ασθενών με διαβήτη τύπου 2.

Συμπεράσματα: Tο σύνδρομο διαβητικού ποδιού είναι μια σοβαρή επιπλοκή του διαβήτη με επικείμενη χαμηλή ποιότητα ζωής, αυξημένα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης και αυξημένη μακροπρόθεσμη θνησιμότητα. Παράλληλα, η κοινωνική απομόνωση φαίνεται να αποτελεί έναν ανεξάρτητο παράγοντα πρόβλεψης της μακροχρόνιας θνησιμότητας και του συνδρόμου διαβητικού ποδιού.

Λέξεις κλειδιά: Διαβητικό πόδι, άγχος, κατάθλιψη

Διαμοιράστε το:
Copyright © 2022 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.