Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Διερεύνηση αντιλήψεων των νοσηλευτών αναφορικά με τη διαφορετικότητα στο χώρο της υγείας

Πασχάλης Τασούδης , Στέφανος Διγώνης

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Καθώς η νοσηλευτική συνεχίζει να προάγει την υγειονομική περίθαλψη τον 21ο αιώνα, η τρέχουσα μετατόπιση των δημογραφικών στοιχείων, σε συνδυασμό με την διαφορετικότητα στην υγειονομική περίθαλψη και τις συνεχιζόμενες ανισότητες, θα απαιτούν τη συνεχή προσοχή και δράση μας.

Σκοπός: Η αντίληψη της διαφορετικότητας των νοσηλευτών στο εργασιακό περιβάλλον βάσει τριών θεμελιωδών αξόνων (καταγωγή, φύλο, σεξουαλικός προσανατολισμός) και πως οι διαστάσεις αυτές μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την υγεία των ασθενών αλλά και τις μεταξύ σχέσεις του προσωπικού.

Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα (Ν=106) αποτέλεσαν εργαζόμενοι νοσηλευτές σε κλινικές, μονάδες φροντίδας και κέντρα υγείας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ενώ ερευνητικό εργαλείο αποτέλεσε μη τυποποιημένο ερωτηματολόγιο σύμφωνα με τις ανάγκες της μελέτης με επιρροές από την Αγγλική εκδοχή του ερωτηματολογίου Transcultural Self-Efficacy Tool (TSET).

Αποτελέσματα: Τα ερευνητικά ερωτήματα απαντήθηκαν από άνδρες όπου αποτέλεσαν το 17.9% των ερωτηθέντων ενώ οι γυναίκες το 82.1%. Το 45.3% των ερωτηθέντων δήλωσε πως στο νοσοκομείο/κλινική που εργάζεται υποστηρίζονται οι διαφορές στην εθνικότητα και ακολούθως, στην αναπηρία με ποσοστό 29.2% και το φύλο (17.9%), ενώ ο σεξουαλικός προσανατολισμός αποτελεί τη διαφορετικότητα που υποστηρίζεται λιγότερο από όλες με ποσοστό 7.5%. Επίσης, το 58.5% των ερωτηθέντων δήλωσε πως δεν έχουν νιώσει ποτέ να τους ασκείτε κριτική λόγω φύλου, ενώ 25.5% απάντησε πως αυτό έχει συμβεί. Παράλληλα, το 92.5% των δήλωσε πως θα πρέπει να δίνονται ίσες ευκαιρίες ανάμεσα στα δύο φύλα στον χώρο εργασίας. Σε ερώτηση αναφορικά με την συνεργασία, το 89.6% των ερωτηθέντων δήλωσε πως δεν νιώθει αμήχανα στο να συνεργαστεί με άτομα διαφορετικής καταγωγής από την δική του. Σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, το 80.2% δήλωσε πως η σεξουαλικότητα του δεν επηρεάζει σε κανένα βαθμό την καθημερινότητα του ως επαγγελματία υγείας. Τέλος ο συντελεστής εσωτερικής συνέπειας ερωτηματολογίων Cronbach’s alpha ήταν 0.859.

Συμπεράσματα: Η διαφορετικότητα φέρνει νέες ιδέες και εμπειρίες και οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν ο ένας από τον άλλο. Η προσέλκυση διαφορετικών ιδεών και προοπτικών οδηγεί σε καλύτερη επίλυση προβλημάτων, ανοίγει διάλογο και προωθεί τη δημιουργικότητα. Αυτή η αυξημένη ανάγκη ενίσχυσης της ποικιλομορφίας στη νοσηλευτική δεν είναι νέα για το επάγγελμα. Η αξία της διαφορετικότητας ισχύει και για τον πολιτισμό μας.

Λέξεις κλειδιά: Διαφορετικότητα, νοσηλευτές, ισότητα, φροντίδα υγείας, χώρος εργασίας

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.