Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Εφαρμογή του Διαθεωρητικού Μοντέλου ως παρέμβαση για την ανάπτυξη της ηγετικής συμπεριφοράς των νοσηλευτών

Γεωργία Παπαντωνίου , Μάρθα Κελέση-Σταυροπούλου , Ασπασία Γούλα , Γεωργία Θανασά , Ευρυδίκη Καμπά

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Η αναγκαιότητα ανάπτυξης της ηγεσίας στις υπηρεσίες υγείας έχει αναγνωριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, υποστηρίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ηγεσίας σε όλα τα επίπεδα. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη προγραμμάτων για την ενίσχυση των ηγετικών χαρακτηριστικών και την βελτίωση της ηγετικής συμπεριφοράς αποτέλεσαν μια παγκόσμια πρωτοβουλία που μπορεί να δημιουργήσει επιτυχημένους ηγέτες σε όλους τους κλάδους των επαγγελματιών υγείας.

Σκοπός: Με την παρούσα μελέτη επιχειρείται η διερεύνηση της τροποποίησης - ανάπτυξης της ηγετικής  συμπεριφοράς των Νοσηλευτών με έλεγχο εφαρμογής της θεωρίας  του Διαθεωρητικού Μοντέλου Σταδίων Αλλαγής σε Νοσηλευτές.

Υλικό και μέθοδος: Πρόκειται παραγωγική μεικτή (ποσοτική και ποιοτική)  εξελικτική έρευνα με έλεγχο εφαρμογής της θεωρίας  του Διαθεωρητικού Μοντέλου Σταδίων Αλλαγής  και της Συνέντευξης Παροχής Κινήτρων ή Παρώθησης σε Νοσηλευτές που ασκούν καθήκοντα διοίκησης σε δημόσια Νοσοκομεία,  με τη χρήση αυτοσυμπληρούμενων ερωτηματολογίων και ημιδομημένων συνεντεύξεων.

Προσδοκόμενα αποτελέσματα: Τα προσδοκόμενα αποτελέσματα επικεντρώνονται στην επαύξηση των ηγετικών χαρακτηριστικών των Νοσηλευτών που εργάζονται  στο δημόσιο νοσοκομείο και ασκούν διοικητικά καθήκοντα καθώς και η τροποποίηση της ηγετικής συμπεριφοράς τους στον εργασιακό τους χώρο βελτιώνοντας την αντιμετώπιση , την διαχείριση και  την εφαρμογή των  διαδικασιών που υπάρχουν και προβλέπονται από την εσωτερική λειτουργία του οργανισμού.

Συμπεράσματα: Το Διαθεωρητικό Μοντέλο (ΔΘΜ) λειτουργεί ως παρέμβαση που διερευνά τα στάδια αλλαγής συμπεριφοράς σε πολλές καταστάσεις και πιστεύεται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για  την τροποποίηση της ηγετικής συμπεριφοράς των νοσηλευτών.

Λέξεις κλειδιά: Ηγεσία, νοσηλευτική, Διαθεωρητικό Μοντέλο, ηγετική συμπεριφορά

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.