Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Ετερογένεια στη σήψη: Υπότυποι του σηπτικού συνδρόμου - Συστηματική ανασκόπηση

Ιωάννης Μήτρου , Αντωνία Κουτσούκου , Νικολέττα Ροβίνα , Ιωάννης Βασιλειάδης

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Είναι ευρέως γνωστό ότι η μεγάλη ετερογένεια στη σήψη αποτελεί τροχοπέδη στην έρευνα, δημιουργώντας μεγάλη σύγχυση στην ιατρική κοινότητα όσον αφορά στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Για αυτό γίνονται συνεχώς προσπάθειες κατηγοριοποίησης της σήψης σε υποτύπους ασθενών που μοιράζονται τα ίδια χαρακτηριστικά.

Σκοπός: Σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου ήταν να πραγματοποιήσει μία συστηματική ανασκόπηση όσον αφορά υποκατηγορίες ασθενών με σήψη, οι οποίες επισημαίνονται στη βιβλιογραφία ως υποφαινότυποι, υποκατηγορίες, υποομάδες και ενδότυποι ώστε να εξακριβώσει αν η κατηγοριοποίηση αυτή βελτιώνει την τελική έκβαση στη σήψη.

Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση στη βάση δεδομένων MEDLINE (Pubmed) με όλους τους πιθανούς συνδυασμούς της λέξης «σήψη» με τις λέξεις «υπότυποι», «υποφαινότυποι», «φαινότυποι», «υποκατηγορίες», «υποομάδες», «συστάδες» και «ενδότυποι».

Αποτελέσματα: Από την αναζήτηση προέκυψαν 13 άρθρα από τα οποία τα 9 αφορούσαν υποτύπους σήψης βάσει κλινικών και εργαστηριακών μεταβλητών και τα 4 αφορούσαν ενδοτύπους σήψης μέσω ανάλυσης του γονιδιώματος και μεταγραφώματος.

Συμπεράσματα: Η σήψη χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλομορφία, για αυτό η έρευνα κατευθύνεται σε υπο-ταξινόμηση της νόσου με τη μορφή υποτύπων. Στόχος είναι οι υπότυποι να ανοίξουν νέους ορίζοντες όσον αφορά την κατανόηση της παθοφυσιολογίας της νόσου αλλά και την ανεύρεση πιο στοχευμένης θεραπείας.

Λέξεις κλειδιά: σήψη, ετερογένεια, υπότυποι, ενδότυποι

Διαμοιράστε το:
Copyright © 2022 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.