Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η αναπνευστική λειτουργία ασθενών με χρόνιο μη σπονδυλικό πόνο σε σύγκριση με υγιείς και ασθενείς με χρόνιο αυχενικό πόνο: μία πιλοτική μελέτη

Ζαχαρίας Δημητριάδης , Ελένη Καπρέλη , Νικόλαος Στριμπάκος , Jacqueline Oldham

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Οι ασθενείς με χρόνιο αυχενικό πόνο παρουσιάζουν αναπνευστική δυσλειτουργία. Ωστόσο, δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές τους στην αναπνευστική λειτουργία με ασθενείς με χρόνιο μη σπονδυλικό πόνο.

Σκοπός: Μία πιλοτική συγκριτική μελέτη της αναπνευστικής λειτουργίας ασθενών με χρόνιο μη σπονδυλικό πόνο με την αναπνευστική λειτουργία ασθενών με χρόνιο αυχενικό πόνο και υγιών.

Υλικό και Μέθοδος: Η αναπνευστική λειτουργία 10 ασθενών με χρόνιο μη σπονδυλικό πόνο αξιολογήθηκε μέσω καταγραφών στοματικής πίεσης, διαδερμικής αξιολόγησης της μερικής πίεσης του αρτηριακού διοξειδίου του άνθρακα και σπιρομέτρησης. Οι τιμές συγκρίθηκαν με αντίστοιχες τιμές 45 ασθενών με χρόνιο αυχενικό πόνο και 45 υγιών ατόμων. Οι συγκρίσεις έγιναν μέσω ANCOVA ελέγχοντας για την πιθανή συγχυτική επίδραση του φύλου, της ηλικίας, του ύψους και του βάρους.

Αποτελέσματα: Οι ασθενείς με χρόνιο μη σπονδυλικό πόνο παρουσίασαν στατιστικώς σημαντική μείωση στην μέγιστη εκπνευστική δύναμη σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (p<0.05). Οι ασθενείς με χρόνιο μη σπονδυλικό πόνο δεν παρουσίασαν άλλες στατιστικώς σημαντικές διαφορές σε σύγκριση με τις άλλες δύο ομάδες (p>0.05). Βάση των τροποποιημένων μέσων όρων δείκτες όπως η μέγιστη εισπνευστική δύναμη και ο μέγιστος εκούσιος αερισμός παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των ομάδων.

Συμπεράσματα: Οι διαφαινόμενες διαφορές στην αναπνευστική λειτουργία των ασθενών με χρόνιο μη σπονδυλικό πόνο σε σύγκριση με τις άλλες ομάδες δείχνει ότι η αναπνευστική δυσλειτουργία μπορεί να έχει τόσο βιοψυχολογικά όσο και εμβιομηχανικά/αισθητικοκινητικά αίτια που μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον εκάστοτε δείκτη αναπνευστικής λειτουργίας. Ωστόσο, τα πιλοτικά αυτά ευρήματα θα πρέπει να διερευνηθούν σε μεγαλύτερο δείγμα για την διεξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων.

Λέξεις κλειδιά: Αυχενικός πόνος, σπονδυλικός πόνος, αναπνευστική λειτουργία

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.