Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η δυσμενής επιλογή στη ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Ανάλυση της διάρθρωσης και εξέλιξης των δαπανών υγείας στην Ελλάδα

Στυλιανός Λιανός , Χαράλαμπος Πλατής

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στο παρόν άρθρο περιγράφεται και αναλύεται ο όρος «δυσμενής επιλογή» στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας, ενώ αναζητούνται τα αίτια για την εμφάνισή της, καθώς και οι επιπτώσεις της. Γίνεται επίσης αναφορά στους τρόπους με τους οποίους οι ασφαλιστικές εταιρίες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της δυσμενούς επιλογής. Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η δυσμενής επιλογή μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στην ασφαλιστική αγορά, προκαλώντας την αποσταθεροποίησή της, αλλά και οδηγώντας εμμέσως στη χειραγώγηση των ασφαλιστηρίων προγραμμάτων υγείας, ώστε να αποθαρρύνονται οι ασθενείς από την ασφάλιση.

Για την καλύτερη κατανόηση της επίδρασης της δυσμενούς επιλογής στην αγορά ιδιωτικής ασφάλισης είναι σημαντικό να αναλυθεί η  εξέλιξη και διάρθρωση των δαπανών υγείας, με έμφαση στις ιδιωτικές και στους λόγους του χαμηλού ποσοστού αυτών σε σχέση με τις συνολικές.

Έτσι στη συνέχεια της παρούσας μελέτης επιχειρείται η απεικόνιση και ανάλυση της εξέλιξης και διάρθρωσης των δαπανών υγείας στην Ελλάδα από το 2009 μέχρι και σήμερα. Τα βασικά συμπεράσματα, πέρα από την έντονα πτωτική τάση που εμφανίζουν εκ πρώτης όψεως οι συνολικές δαπάνες υγείας, τόσο στο σύνολό τους, όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ, αφορούν στις ιδιαίτερα υψηλές άμεσες ιδιωτικές δαπάνες υγείας (out-of-pocket) που οδηγούν σε φτωχοποίηση των ελληνικών νοικοκυριών, καθώς και η αύξηση του μεριδίου και όγκου των δαπανών που προέρχονται από την ιδιωτική ασφάλιση, γεγονός που καταδεικνύει την τάση υποκατάστασης των μειωμένων δημοσίων δαπανών από την ιδιωτική ασφάλιση.

Λέξεις κλειδιά: Δυσμενής επιλογή, ιδιωτική ασφάλιση, διάρθρωση δαπανών υγείας, χρηματοδότηση δαπανών υγείας, άμεσες πληρωμές

Διαμοιράστε το:
Copyright © 2022 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.