Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η επίδραση της μουσικής στα επίπεδα άγχους σε ασθενείς που υπόκειντο σε επεμβατικό μηχανικό αερισμό στις μονάδες εντατικής θεραπείας: Συστηματική ανασκόπηση

Μαρία Κίκιζα , Αντωνία Καλογιάννη , Νικολέττα Ροβίνα , Γεωργία Τουλιά

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει ένα αυξημένο ενδιαφέρον για την επίδραση της μουσικής στη διαχείριση του άγχους των ασθενών με μηχανική αναπνευστική υποστήριξη στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Η ανάγκη για εύρεση νέων εναλλακτικών μεθόδων παρέμβασης, λιγότερο δαπανηρών και επιζήμιων, καθιστά τη μουσικοθεραπεία ως μία ενδεδειγμένη  πρόταση.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν να αξιολογήσει την επίδραση της μουσικής στη μείωση εκδηλώσεων άγχους σε διασωληνωμένους ασθενείς στις Μ.Ε.Θ.

Υλικό-Μέθοδος: Αναζητήθηκαν τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες  με αντικείμενό τους την επίδραση της μουσικής στα επίπεδα άγχους των μηχανικά αεριζόμενων ενήλικων ασθενών στις Μ.Ε.Θ. Η εκτίμηση του άγχους έγινε με την καταγραφή φυσιολογικών παραμέτρων (καρδιακή και αναπνευστική συχνότητα, αρτηριακή πίεση, κορεσμός Ο2) και με κλίμακες άγχους. Η αναζήτηση και η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε μέσω των ψηφιακών βάσεων δεδομένων Medline και Cochrane Database. Αναζητήθηκαν μελέτες δημοσιευμένες  στην αγγλική γλώσσα, και στο χρονικό διάστημα 2000-2020.

Αποτελέσματα: Συνολικά τέσσερις τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές συμπεριλήφθηκαν. Τα κυριότερα ευρήματα και των τεσσάρων μελετών ήταν η μείωση του καρδιακού ρυθμού, της αναπνευστικής συχνότητας και της αρτηριακής πίεσης, στην ομάδα παρέμβασης. Ταυτόχρονα οι ασθενείς παρουσίασαν διαστήματα συμπεριφορών ηρεμίας και χαλάρωσης. Καμία έρευνα δεν έδειξε αρνητικές επιδράσεις από τη χρήση της μουσικής.

Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα των μελετών τεκμηριώνουν τη βραχυπρόθεσμη θετική επίδραση της μουσικής ακρόασης στο άγχος των μηχανικά αεριζόμενων ασθενών στις ΜΕΘ. Παράλληλα, θέτουν σε επαγρύπνηση την επιστημονική κοινότητα, ώστε να διεξαχθούν περισσότερες έρευνες που θα ανιχνεύσουν αποτελέσματα αναφορικά με τη βέλτιστη διάρκεια, το είδος και τον τύπο της παρέμβασης.

Λέξεις κλειδιά: Μουσική, άγχος, μηχανικός αερισμός, μονάδες εντατικής θεραπείας

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.