Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η μικροβιαιμία στον ασθενή με σακχαρώδη διαβήτη

Παναγιώτα Καμίτσα , Σταυρούλα Μπάκα

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη έχουν αυξημένη ευαισθησία σε λοιμώξεις, έχοντας αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης μικροβιαιμιών. Οι διαβητικοί ασθενείς είναι πιο επιρρεπείς σε σήψη και εμφανίζουν περισσότερες επιπλοκές από τους μη διαβητικούς.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση του ρόλου της κλίμακας Quick Sequential Organ Failure Assessment Score(qSOFA) ως μέθοδος ανίχνευσης πρόδρομων προειδοποιητικών σημείων πτωχής πρόγνωσης ασθενών  με μικροβιαιμία με/χωρίς Σακχαρώδη Διαβήτη.

Υλικό-Μέθοδος: Πρόκειται για μία προοπτική μελέτη παρατήρησης. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν ενήλικες ασθενείς που νοσηλεύονταν σε παθολογικές κλινικές και είχαν μικροβιαιμία. Το qSOFA σκορ υπολογίστηκε καθημερινά με βάση τις παραμέτρους και καταγράφηκε μόνο η μέγιστη τιμή του κάθε ημέρα.

Αποτελέσματα: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 243 ασθενείς ηλικίας 72,1±15,5 έτη. Το 25,1% των ασθενών είχε σακχαρώδη διαβήτη και το 59% εμφάνισαν επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη. Η ημέρα θετικοποίησης των ασθενών ήταν η 5,2±9,4 ημέρα. Η πλειοψηφία των ασθενών  (67,1%) είχε λοίμωξη από την κοινότητα. Το 72% των μικροοργανισμών που απομονώθηκαν ήταν Gram αρνητικοί και το 28% Gram θετικοί. Η διάρκεια νοσηλείας των ασθενών ήταν 18,1±14,5 ημέρες, ενώ η διάρκεια νοσηλείας των ασθενών με ΣΔ ήταν 18,5±15,6 ημέρες. Οι ασθενείς που είχαν νοσοκομειακή λοίμωξη έναντι εκείνων με λοίμωξη από την κοινότητα είχαν σημαντικά μεγαλύτερη ημέρα θετικοποίησης(13±13,1 έναντι 1,3±1,6,p<0,05), σε σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό ανθεκτικό στέλεχος (48,8% έναντι 28,8%,p<0,05) και είχαν σημαντική μεγαλύτερη διάρκεια νοσηλείας (27,9±18,3 έναντι 13,3±8,9,p<0,05), βαθμολογία QS6 (0,6±0,7 έναντι 0,4±0,6,p<0,05), QS7 (0,6±0,7 έναντι 0,3±0,6,p<0,05), QS8 (0,6±0,7 έναντι 0,3±0,6,p<0,05) και QS29 (0,8±0,8 έναντι 0,p<0,05).Οι ασθενείς που είχαν qSOFA ≤ 1 έναντι εκείνων που είχαν qSOFA ≥2 ήταν σημαντικά μικρότερης ηλικίας (70,8±16,2 έναντι 76,8±11,5,p<0,05), απεβίωσαν σε σημαντικά μικρότερο ποσοστό (16,9% έναντι 72,2%,p<0,05) και είχαν σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια νοσηλείας (18,8±15,1 έναντι 15,7±12,1,p<0,05). Ο σακχαρώδης διαβήτης σχετίστηκε αρνητικά με τη βαθμολογία qSOFA25(r=-0,424), qSOFA29(r=-0,575), qSOFA30(r=-0,575), qSOFA31(r=-0,564) και qSOFA33(r=-0,674).

Συμπεράσματα: Οι μικροβιαιμίες παραμένουν μια σημαντική επιπλοκή στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη και η ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας έχει τη δυνατότητα να μειώσει τη νοσηρότητα μέσω έγκαιρης αναγνώρισης, διαχείρισης και πρόληψης των λοιμώξεων.

Λέξεις κλειδιά: Σακχαρώδη διαβήτης, μικροβιαιμία, ανθεκτικότητα, qSOFAscore, έκβαση

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.