Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Ικανοποίηση των προσερχόμενων εξωτερικών χρηστών υπηρεσιών υγείας από το τμήμα Αιμοληψιών του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών

Αντώνιος Μαϊδάνογλου , Αλεξάνδρα Σκίτσου , Γιώργος Χαραλάμπους

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Στο τμήμα αιμοληψιών του Γ. Ν. Σερρών παρέχονται υπηρεσίες λήψης αίματος στους προσερχόμενους  εξωτερικούς χρήστες υπηρεσιών υγείας και μια μελέτη ικανοποίησης για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν κρίθηκε αναγκαία, ενώ επισημαίνεται η σημασία της μέτρησης της ικανοποίησης των προσδοκιών τους σε σχέση  με την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται.

Σκοπός:  Σκοπός της παρούσας  μελέτης ήταν η διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των χρηστών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενός  τμήματος αιμοληψιών Γενικού Δημόσιου Νοσοκομείου 

Υλικό-Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε μια συγχρονική μελέτη με ερωτηματολόγιο 23 ερωτήσεων μέσω δειγματοληψίας  ευκολίας των προσερχόμενων  για αιμοληψία -εφαρμόστηκε σε δείγμα  208 ατόμων-απαντήθηκε από 200, στο διάστημα Δεκεμβρίου 2018- Ιανουαρίου 2019. Στατιστικά αναλύθηκε μέσω  SPSS 21, χρησιμοποιήθηκε η x2 κατανομή  για τον έλεγχο ανεξαρτησίας μέσω του δείκτη Pearson Chi-Square και των δεικτών  Cramer’s V και Contigency coefficient για τον έλεγχο των συσχετίσεων. Για τον  βαθμό αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας  χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης  Cronbach's Alpha και το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ήταν 0,05.

Αποτελέσματα: Αναδείχθηκαν  υψηλά ποσοστά «πολύ» ικανοποιημένων χρηστών στις  κύριες συσχετίσεις που αφορούσαν το φύλο έναντι α) εμπειρίας - ικανότητας εκτέλεσης αιμοληψιών 90,5% (άνδρες) , 78,6% (γυναίκες), β) αξιοπιστίας-ταχύτητας έκδοσης αποτελεσμάτων  68,9% (άνδρες),  65,1% (γυναίκες), γ)  συμφωνίας με τη νέα διαδικασία GDPR  85,1%  (άνδρες),  73,8% (γυναίκες) δ)  ικανοποίησης από την εξυπηρέτηση-αναμονή- ευγένεια του προσωπικού  83,8% (άνδρες), 71,4% ( γυναίκες)  ε)  ισότιμης μεταχείρισης  ανασφάλιστων  63,5%(άνδρες) ,72,2 %  (γυναίκες), ενώ στις 3 ενότητες των  ερωτήσεων σχετικά με τις διαδικασίες του τμήματος  τα  ποσοστά ικανοποίησης για το σύνολο των συμμετεχόντων στη μελέτη ήταν   85,8% , 80,1% και  95% (σύνολα αθροιζόμενων θετικών απόψεων «πολύ» και «αρκετά»)

Συμπεράσματα: Ποσοστά θετικής ικανοποίησης άνω του 80% στις  διαδικασίες που ακολουθούνται, ανέδειξαν υψηλά επίπεδα ικανοποιημένων  χρηστών υπηρεσιών υγείας.

Λέξεις κλειδιά: Έρευνα, ικανοποίηση αναγκών, χρήστες υπηρεσιών υγείας, ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών

Διαμοιράστε το:
Copyright © 2022 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.