Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Κλινικά χαρακτηριστικά, παράγοντες κινδύνου και μέθοδοι διάγνωσης της ουρολοίμωξης: Μία βιβλιογραφική ανασκόπηση

Βασίλειος Τριανταφύλλου , Χρήστος Τριανταφύλλου , Μαρία Καλλέργη

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Η ουρολοίμωξη αποτελεί την λοίμωξη με την υψηλότερη επίπτωση κατ΄ έτος. Η συχνότητα εμφάνισής της εξαρτάται από το φύλο και την ηλικία, ενώ η κλινική εικόνα των ασθενών ποικίλει.

Σκοπός: Η παρουσίαση των κλινικών χαρακτηριστικών, των παραγόντων κινδύνου και των μεθόδων διάγνωσης της ουρολοίμωξης σε παιδιά ηλικίας 3 μηνών έως 5 ετών καθώς και σε ενήλικες άνδρες και γυναίκες.

Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση των μελετών που έχουν δημοσιευθεί από τις 01/01/2008 έως και τις 30/05/2019 στην αγγλική γλώσσα, στις βάσεις δεδομένων PubΜed και Science Direct με τις εξής λέξεις-κλειδιά: “UTI”, “urinary tract infection”, “diagnostic method*”, “woman”, “man”, “children”, “dipstick”, “detection”, “home test” και “detection devices”. Κριτήρια αποκλεισμού αποτέλεσαν οι μελέτες σε ζώα, η γλώσσα εκτός της αγγλικής και το είδος του άρθρου (γράμμα στον εκδότη, άρθρο σύνταξης και μελέτη περίπτωσης).

Αποτελέσματα: Από σύνολο των δημοσιευμένων μελετών, 28 τηρούσαν τα κριτήρια ένταξης.  Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα κλινικά χαρακτηριστικά και οι παράγοντες κινδύνου εξαρτώνται από το φύλο, την ηλικία και την κλινική εικόνα του ασθενούς. Οι τυπικές μέθοδοι διάγνωσης είναι οι δοκιμασίες με τη χρήση ειδικών ταινιών , η καλλιέργεια ούρων και η μικροσκοπία. Επιπρόσθετες μέθοδοι δείχνουν να είναι η κυτταρομετρία ροής, η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης  και o φθορισμός in situ υβριδισμός.

Συμπεράσματα: Η ουρολοίμωξη αποτελεί ένα πρόβλημα που απασχολεί παγκοσμίως την επιστημονική κοινότητα, σε ετήσια βάση και γι’ αυτό θα πρέπει να γίνεται άμεση και σωστή διάγνωση προκειμένου να μην χάνεται χρόνος για τον ασθενή και ταυτόχρονα να αποφευχθεί η άσκοπη χρήση των αντιβιοτικών.

Λέξεις κλειδιά: ουρολοίμωξη, μέθοδοι διάγνωσης, κλινικά χαρακτηριστικά, παράγοντες κινδύνου

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.