Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις στην άνοια

Φωτεινή Κολέντση , Θεοδόσιος Κόκκιος

Περίληψη

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η άνοια είναι μια πολυπαραγοντική ασθένεια της τρίτης ηλικίας. Η άνοια ορίζεται ως η απώλεια του νου, δηλαδή είναι η γνωστική έκπτωση με εξασθένηση της μνήμης και της προσωπικότητας. Οι συμπεριφορικές και ψυχολογικές διαταραχές αποτελούν μέγιστο πρόβλημα της νόσου, καθώς επηρεάζουν την ταχύτητα της νοητικής έκπτωσης των ηλικιωμένων επιδεινώνοντας την καθημερινότητα τους, καθιστώντας τη δύσκολη, επιταχύνουν την ιδρυματοποίησή τους και επιβαρύνουν τους φροντιστές τους. Παρόλο που οι φαρμακευτικές παρεμβάσεις είναι απαραίτητες και χρήσιμες για την αντιμετώπιση κάποιων μόνο συμπτωμάτων της άνοιας, οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις έρχονται να ενισχύσουν το θεραπευτικό αποτέλεσμα των διαθέσιμων φαρμάκων, έχοντας το ιδιαίτερο πλεονέκτημα να είναι ελεύθερες παρενεργειών, ευέλικτες και να προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε ασθενούς. Σκοπός της παρούσης ανασκόπησης είναι η ανάδειξη της σημασίας των κυριοτέρων μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων στην αντιμετώπιση της άνοιας, που αφορά στον ηλικιωμένο πληθυσμό. Για τη συγγραφή της εν λόγω ανασκόπησης, τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν αντλήθηκαν από επιστημονικά άρθρα, ενδεικτικές μελέτες και ανασκοπήσεις από τη διεθνή βιβλιογραφία. Συμπερασματικά, οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις είναι αναγκαίες και βοηθητικές για την καταπολέμηση των διαταραχών της συμπεριφοράς στην άνοια.

Λέξεις κλειδιά: Άνοια, τρίτη ηλικία, γνωστική έκπτωση, μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, διαταραχές συμπεριφοράς

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.