Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Ο ρόλος της οικογένειας στη φροντίδα του χειρουργικού ασθενή: Μια συστηματική ανασκόπηση

Αικατερίνη Σταυγιανουδάκη , Στυλιανή Τζιαφέρη , Παντελεήμων Περδικάρης , Πέτρος Κολοβός

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Η οικογένεια διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη κατάσταση της υγείας του ατόμου και της κοινωνίας. Η συμμετοχή της οικογένειας στη παροχή φροντίδας υγείας στον ασθενή αποτελεί αντικείμενο μελέτης και συζήτησης στη νοσηλευτική βιβλιογραφία.

Σκοπός: Η διερεύνηση του ρόλου της οικογένειας στη φροντίδα του χειρουργικού ασθενή.

Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας στη βάση δεδομένων PubMed /Medline και τη μηχανή αναζήτησης Google Scholar με τη χρήση των λέξεων-κλειδιών: «family influence», «family role», «surgical patient», «surgery». Οι μελέτες εξήχθησαν σύμφωνα με κριτήρια επιλεξιμότητας, αναλύθηκαν και πραγματοποιήθηκε σύνθεση των αποτελεσμάτων τους.

Αποτελέσματα: Η ανάλυση των ευρημάτων των μελετών έδειξε πως η ενεργός συμμετοχή της οικογένειας συμβάλλει στην αντιμετώπιση του περι-εγχειρητικού πόνου σε παιδιατρικούς ασθενείς, ενώ, συγχρόνως, εξασφαλίζει τη συνεχή παρακολούθηση και αποτελεσματική επικοινωνία με τους επαγγελματίες υγείας μετεγχειρητικά. Από τα μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος, οι σύζυγοι παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη στον ενήλικα χειρουργικό ασθενή και ασκούν ουσιαστική επιρροή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την επεμβατική διαδικασία.

Συμπεράσματα: Το οικογενειακό περιβάλλον υποστηρίζει και ενισχύει τη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με την επεμβατική διαδικασία του ενήλικα χειρουργικού ασθενή, στο πλαίσιο μιας συνεργατικής σχέσης - η οικογένεια ενεργεί ως συνεργάτης κατά την παροχή της χειρουργικής φροντίδας. Επιπλέον, η ουσιαστική και ενεργός συμμετοχή της οικογένειας διευκολύνει την παρεχόμενη φροντίδα στους παιδιατρικούς χειρουργικούς ασθενείς δηλαδή η οικογένεια ενεργεί ως διευκολυντής.

Λέξεις κλειδιά: Οικογένεια, παιδιατρικός ασθενής, χειρουργικός ασθενής, χειρουργείο, χειρουργική φροντίδα

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.