Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Οι δείκτες ποιότητας ως εργαλεία μέτρησης της υγειονομικής φροντίδας. Η περίπτωση της ΜΕΘ

Δημήτριος Κοσμίδης , Αντιγόνη Φουντούκη , Σωτηρία Κουτσούκη

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η κατανόηση της μεταβλητότητας στην ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη συλλογή συγκεκριμένων δεδομένων. Οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ήταν το ιδανικό μέρος για την υλοποίηση των πρώτων προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας με την υιοθέτηση δεικτών λόγω του υψηλού κόστους και της καλά οργανωμένης φροντίδας τους. Οι δείκτες ποιότητας είναι δεδομένα που μπορούν να αντιπροσωπεύουν ορισμένες πτυχές της ποιότητας και να συνεισφέρουν ως εργαλεία για τη βελτίωσή της. Η δομή, οι διαδικασίες και τα αποτελέσματα των ασθενών αποτελούν την κύρια βάση για την ανίχνευση, την ταυτοποίηση και τη χρήση κατάλληλων δεικτών ποιότητας. Οι δείκτες επιτήρησης και οι δείκτες ασφάλειας περιορίζονται στον εντοπισμό μεμονωμένων γεγονότων ή φαινομένων που είναι εγγενώς ανεπιθύμητα και υποδεικνύουν την ανάγκη για περαιτέρω ανάλυση και έρευνα προκειμένου να αποφευχθούν. Ένας χρήσιμος δείκτης πρέπει να αναφέρεται σε σημαντικές και μετρήσιμες πτυχές της ποιότητας, να αποδεικνύεται επιστημονικά και να οδηγεί σε βελτιωμένη φροντίδα. Οι δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν επανειλημμένα σε ένα περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης για εσωτερικό έλεγχο, παρακολούθηση και βελτίωση της ποιότητας ή για συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των δομών υγείας. Στις περισσότερες τέτοιες προσπάθειες οι προσεγγίσεις για αντιπροσωπευτικούς δείκτες αφορούν την ποιότητα της εντατικής φροντίδας σε διεπαγγελματικό επίπεδο ενώ παρατηρούνται και οι πρώτες προσπάθειες ανίχνευσης δεικτών ποιότητας σχετιζόμενους ειδικότερα με την νοσηλευτική φροντίδα. Αν και η μέτρηση της ποιότητας με δείκτες, έχει συζητηθεί και προταθεί πριν από δεκαετίες, η εφαρμογή ενός κοινώς αποδεκτού συνόλου δεικτών σε διεθνές επίπεδο για τις μονάδες εντατικής φροντίδας δεν έχει ακόμη τεκμηριωθεί.

Λέξεις κλειδιά: Δείκτες ποιότητας, μέτρα ποιότητας, μονάδα εντατικής θεραπείας

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.