Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Οστεοπόρωση-οστεοπενία και ποιότητα ζωής των πασχόντων- Συστηματική ανασκόπηση

Φωτεινή Μασούρα , Αικατερίνη Γαλανού , Ελπινίκη Μπισκανάκη , Αλεξάνδρα Σκίτσου , Γιώργος Χαραλάμπους

Περίληψη

Εισαγωγή: Η οστεοπόρωση είναι μια συστηματική σκελετική ασθένεια, η οποία επηρεάζει πάνω από 200 εκ. άτομα σε όλο τον κόσμο, στην πλειοψηφία τους γυναίκες, κατά την περίοδο ή μετά την εμμηνόπαυση. 
Σκοπός: Η παρούσα εργασία διερευνά τα επίπεδα της ποιότητας ζωής των ασθενών με οστεοπενία και οστεοπόρωση. 
Υλικό και μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική αναζήτηση της βιβλιογραφίας στις βάσεις δεδομένων Pub Med και Scopus από τις 18 Οκτωβρίου έως τις 01 Νοεμβρίου 2019.
Αποτελέσματα: Μετά την εφαρμογή κριτηρίων αποκλεισμού και εισαγωγής, απέμειναν 21 μελέτες, στις οποίες αξιολογήθηκαν συνολικά 18.525 άτομα. Η πλειοψηφία των ερευνών έγιναν σε γυναίκες, μετά την εμμηνόπαυση. Τα επίπεδα της ποιότητας ζωής των γυναικών με οστεοπόρωση και κατάγματα βρέθηκαν να είναι χαμηλότερα, σε σύγκριση με τα επίπεδα της ποιότητας ζωής των γυναικών με οστεοπόρωση και χωρίς κατάγματα, αλλά και σε σύγκριση με την ποιότητα ζωής των υγιών γυναικών. Δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τον βαθμό στον οποίο η οστεοπόρωση και η οστεοπενία επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών, απουσία καταγμάτων, καθώς οι μελέτες της συστηματικής ανασκόπησης κατέληξαν σε αντικρουόμενα ευρήματα. Οι τομείς της ποιότητας ζωής που φάνηκε να επηρεάζονται περισσότερο στους οστεοπορωτικούς και οστεοπενικούς ασθενείς ήταν κυρίως ο πόνος και στην συνέχεια η κοινωνική λειτουργία, η φυσική λειτουργία και η ψυχική λειτουργία. 
Συμπεράσματα: Η οστεοπόρωση παρουσία καταγμάτων συμβάλλει στη μείωση της ποιότητας ζωής των πασχουσών γυναικών, αλλά απουσία καταγμάτων η επίδραση παραμένει ασαφής. Απαιτούνται περισσότερες μελέτες για να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ της οστικής πυκνότητας και της ποιότητας ζωής, αλλά και για να διερευνηθούν τα επίπεδα της ποιότητας ζωής των ανδρών με οστεοπόρωση. Οι γυναίκες με οστεοπόρωση είναι σημαντικό να αξιολογούνται έγκαιρα για τον κίνδυνο κατάγματος, και να λαμβάνουν σχετικές παρεμβάσεις.

 

Λέξεις κλειδιά: Οστεοπόρωση, οστεοπενία, ποιότητα ζωής

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.