Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Ποιότητα ζωής ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια. Μια συστηματική ανασκόπηση

Ευαγγελία Λιόγκα , Χριστίνα Μαρβάκη , Γεωργία Τουλιά , Όλγα Καδδά

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Η καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΑ) αποτελεί μια χρόνια προοδευτική ασθένεια, ένα μείζον πρόβλημα της δημόσιας υγείας, καθώς οι ασθενείς παρουσιάζουν ποικίλα συμπτώματα, σωματικά και συναισθηματικά, τα οποία επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής τους.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση της ποιότητας ζωής των ασθενών με KA και των παραγόντων που την επηρεάζουν.

Υλικό-Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και αναζήτηση μελετών στις διεθνείς βάσεις δεδομένων PubMed, Google Scholar και Cochrane Database. Τέθηκε χρονικός περιορισμός αναφορικά με την ημερομηνία δημοσίευσης των άρθρων (άρθρα που έχουν δημοσιευθεί την τελευταία 10ετία). Βρέθηκαν 10 μελέτες που πληρούσαν τα κριτήρια για τη συμμετοχή τους στην ανασκόπηση.

Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μελετών βρέθηκε πως η ποιότητα ζωής των ασθενών με ΚΑ είναι μειωμένη, επηρεάζοντας τόσο τη σωματική όσο και τη συναισθηματική της διάσταση. Οι παράγοντες που συσχετίστηκαν με αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής ήταν το φύλο, η ηλικία, η σοβαρότητα της νόσου, οι συννοσηρότητες, η οικονομική κατάσταση, το επάγγελμα όπως επίσης και το μορφωτικό επίπεδο.

Συμπεράσματα: Η ποιότητα ζωής των ασθενών με ΚΑ επηρεάζεται από διάφορα δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά.Η εκτίμηση της ποιότητας ζωής των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια θα βοηθήσει τους επαγγελματίες υγείας να αξιολογούν τις ανάγκες τους και να παρέχουν στους ασθενείς εξατομικευμένη ολιστική νοσηλευτική φροντίδα.

Λέξεις κλειδιά: Καρδιακή ανεπάρκεια, ποιότητα ζωής, νοσηλευτική παρέμβαση

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.