Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Post COVID – 19 σύνδρομο

Ευρυδίκη Καμπά , Κωνσταντίνος Ευγενικός , Νικόλαος Μπιάγκης , Δημήτριος Παπαγεωργίου , Δημήτριος Αλεφραγκής

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Η πανδημία του  COVID-19 έχει μολύνει πλήθος ανθρώπων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο αυξάνοντας του δείκτες της νοσηρότητας και θνησιμότητας με ραγδαίο ρυθμό διαταράσσοντας σημαντικά το παγκόσμιο γίγνεσθαι και έχοντας αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα ζωής του παγκόσμιου πληθυσμού. Τέλος γίνονται αναφορές για επιμονή των συμπτωμάτων ύστερα από την ανάρρωση από την οξεία λοίμωξη διαμορφώνοντας ένα νέο σύνδρομο γνωστό ως Long Covid.

Σκοπός: Η παρουσίαση του συνδρόμου Long Covid καθώς και των χαρακτηριστικών του που το κάνουν να αποτελεί μια νέα πρόκληση για τον υγειονομικό χώρο.

Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση μελετών και ανασκοπικών άρθρων που έχουν δημοσιευθεί από το 2019 έως και 2022 στην αγγλική γλώσσα, στις βάσεις δεδομένων PubΜed και Google Scholar με τις εξής λέξεις-κλειδιά: «Long Covid», «Post-Acute COVID 19», «Acute COVID-19», «Long term symptoms».

Αποτελέσματα: Το σύνδρομο Long Covid περιλαμβάνει τα συμπτώματα αλλά και τις επιπλοκές που δύναται να είναι μακροχρόνιες ή όψιμες που εμμένουν ή εμφανίζονται 4 εβδομάδες μετά τη λοίμωξη με SARS-COV-2. Οι ασθενείς εμφανίζουν πλήθος συμπτωμάτων με κυρίαρχα την κόπωση, την δύσπνοια, τον βήχα, το άλγος στο στήθος, το αίσθημα παλμών, τον πονοκέφαλο, την αδυναμία καθώς και την αρθραλγία και μυαλγία. Κρίνεται έγκαιρη η αντιμετώπιση των ασθενών με όλες τις στρατηγικές της θεραπευτικής φαρέτρας που η οποία συνεχώς εξελίσσεται.

Συμπεράσματα: Τεράστιο είναι το βάρος σχετικά με το Long Covid που καλείται να αντιμετωπίσει ο υγειονομικός χάρτης σε παγκόσμιο επίπεδο διότι οι επιπτώσεις του είναι αρνητικές και για τον ασθενή αλλά και για την κοινωνία. Απαιτείται περεταίρω έρευνα του φάσματος που καλείται Long Covid προκειμένου να βρεθούν κατάλληλες και ορθές στρατηγικές αντιμετώπισης διότι το σύνδρομο αυτό αναμένεται να γίνει παγκόσμια προτεραιότητα της δημόσιας υγείας. Τέλος έμφαση πρέπει να δοθεί στην αποκατάσταση των ασθενών.

Λέξεις κλειδιά: Long Covid, Post-Acute COVID 19, Acute COVID-19, Long term symptoms

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.