Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Πρωτοβάθμια Φροντίδα στη Ψυχική Υγεία

Γεωργία Τουλιά , Σταματίνα Δούκη

Περίληψη

Εισαγωγή: Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα υγείας (Π.Φ.Υ.) αποτελεί βασικό συστατικό, όχι μόνο του συστήματος υγείας μιας χώρας, αλλά και του γενικότερου κοινωνικο-οικονομικού οικοδομήματος, σύμφωνα με τη διακήρυξη της Άλμα-Άτα το 1978.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας στη Ψυχική Υγεία, στην Ελλάδα.

Μεθοδολογία: Διενεργήθηκε ανασκόπηση μελετών και άρθρων στις βάσεις δεδομένων PubΜed και Google Scholar, καθώς και σύνθεση αυτών. Κριτήριο αποκλεισμού αποτέλεσε το είδος του άρθρου (γράμμα στον εκδότη και άρθρο σύνταξης).

Αποτελέσματα: Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα στη Ψυχική Υγεία στη χώρα μας: υπολείπεται των αναγκών του πληθυσμού, έχει ελλείψεις σε προσωπικό, κυρίως σε εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό ψυχικής υγείας ή άλλης ειδικότητας, έχει ανεπάρκεια υποδομών, κυρίως στην περιφέρεια, υποχρηματοδότηση, απουσία μηχανισμού αξιολόγησης και ασάφεια του πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών.

Συμπεράσματα: Κατέστη ξεκάθαρο, η αναγκαιότητα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας στη Ψυχική Υγεία στην Ελλάδα, σχετικά με τη διαχείριση των ψυχικών διαταραχών, τον εντοπισμό νέων και την ολιστική αντιμετώπιση των οργανικών προβλημάτων, η οποία χρήζει περαιτέρω ανάπτυξης με την προώθηση των κατάλληλων προγραμμάτων.

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ψυχική υγεία, ασθενείς

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.