Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Σύγχρονες προκλήσεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Νικόλαος Πατηνέας , Ειρήνη Μακρίδου , Δέσποινα Κοσμίδου

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) έχει προσδιορίσει την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) ως βασική προτεραιότητα για όλα τα κράτη μέλη του. Η ασφαλής και προσβάσιμη ΠΦΥ αποτελεί ένα βασικό στόχο διεθνούς πολιτικής. Η Διακήρυξη της Αστάνα το 2018 ήρθε να επικαιροποιήσει τους στόχους της ΠΦΥ και να επιβεβαιώσει την ανάγκης στήριξης και επένδυσης σε αυτή για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων στον τομέα της υγείας. Οι προκλήσεις αυτές είναι η χαρτογράφηση των παρεχόμενων υπηρεσιών ΠΦΥ στην Ελλάδα, το ποσοστό ανταπόκρισης των Μονάδων ΠΦΥ στην αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών που υπήρξαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας καθώς και όλων των αδυναμιών, που ανέκυψαν κατά την υγειονομική κρίση του COVID-19. Μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις σήμερα είναι η ανάδειξη των μακροχρόνιων προβλημάτων που στιγματίζουν την ΠΦΥ στην Ελλάδα, καθώς και των πιθανών λύσεων και των προοπτικών που υπάρχουν για τη βελτίωσή της.

Η πανδημία ανέδειξε τις μακροχρόνιες ανεπάρκειες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ιδιαίτερα της ΠΦΥ, όπως η κατακερματισμένη πρωτοβάθμια περίθαλψη και η επακόλουθη υποχρηματοδότησή της. Υπάρχουν σημαντικά οργανωτικά κενά, υποστελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων και των μονάδων υγειονομικής περίθαλψης και περιορισμένος αριθμός προσωπικού που απασχολείται στην ΠΦΥ σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον, η έλλειψη μονάδων ΠΦΥ κατά τη διάρκεια της πανδημίας οδήγησε σε έξαρση ασθενειών και επιδείνωση της υγείας των ατόμων που ζουν με χρόνιες παθήσεις, λόγω του ότι το προσωπικό της ΠΦΥ εργαζόταν κυρίως στα εμβολιαστικά κέντρα, αφήνοντας έτσι ακάλυπτες όλες τις άλλες ανάγκες της ΠΦΥ των πολιτών. 

Η ανάγκη ενίσχυσης των δομών ΠΦΥ είναι υψίστης σημασίας για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων. Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου δικτύου ΠΦΥ και η συγκρότηση περισσότερων διεπιστημονικών ομάδων επαγγελματιών υγείας για την παροχή αποτελεσματικότερων υπηρεσιών υγείας αποτελεί άμεση προτεραιότητα και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αναλόγως από την πολιτεία.

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, πανδημία, σύγχρονες προκλήσεις, Εθνικό Σύστημα Υγείας

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.