Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Συσχέτιση των μυοσκελετικών προβλημάτων του νοσηλευτικού προσωπικού και της πρόθεσης φυγής από την εργασία, σε ένα ελληνικό νοσοκομείο

Γεωργία Τσαπάλου , Ολυμπία Κωνσταντακοπούλου , Κωνσταντίνος Καλιαρντάς , Αντωνία Καλογιάννη , Θεόδωρος Καπάδοχος

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Τα μυοσκελετικά προβλήματα αποτελούν μία καθημερινή πραγματικότητα στο νοσηλευτικό επάγγελμα και πολλαπλοί παράγοντες κινδύνου έχουν διερευνηθεί τα τελευταία χρόνια, στην προσπάθεια αντιμετώπισής τους.

Σκοπός: Σκοπός της έρευνας ήταν να αξιολογηθούν τα μυοσκελετικά προβλήματα που εμφανίζει το νοσηλευτικό προσωπικό ενός δημόσιου νοσοκομείου και να διερευνηθεί η σχέση τους με την έκφραση της πρόθεσης φυγής από την εργασία.

Υλικό και Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκε ένα ειδικά διαμορφωμένο, ανώνυμο ερωτηματολόγιο, που περιλάμβανε την ελληνική έκδοση του general Nordic for the Musculoskeletal Symptoms Questionnaire (NMQ), για την μέτρηση των μυοσκελετικών προβλημάτων των εργαζομένων. Συμπληρώθηκαν 104 ερωτηματολόγια από το νοσηλευτικό προσωπικό ενός δημόσιου νοσοκομείου. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο IBM SPSS 21.0.

Αποτελέσματα: Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων ανάφερε μυοσκελετικό πρόβλημα σε διάφορα σημεία του σώματος. Από τη μελέτη βρέθηκε ότι τα σημαντικότερα ενοχλήματα που ανέφεραν οι νοσηλευτές τους τελευταίους 12 μήνες ήταν στον αυχένα (61,5%), στις ωμοπλατιαίες περιοχές/ώμους (61,8%) και στο κάτω μέρος της ράχης (οσφυϊκή/ιερή περιοχή) (57,7%). Από την πολυμεταβλητή ανάλυση προέκυψε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της πρόθεσης φυγής από την εργασία εξαιτίας μυοσκελετικού προβλήματος στον αυχένα (p=0,035).

Συμπεράσματα: Τα μυοσκελετικά προβλήματα των νοσηλευτών φαίνεται να είναι αρκετά συχνά και ικανά να οδηγήσουν ένα ποσοστό των εργαζομένων στην εκδήλωση πρόθεσης φυγής από το νοσηλευτικό επάγγελμα. Είναι σημαντικό να αναπτυχθούν στοχευμένα προγράμματα πρόληψης των μυοσκελετικών προβλημάτων στο νοσηλευτικό επάγγελμα.

Λέξεις κλειδιά: Μυοσκελετικά προβλήματα, πρόθεση φυγής από εργασία, νοσηλευτικό προσωπικό, μυοσκελετικές διαταραχές

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.