Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Το σύνδρομο PICS (Post Intensive Care Syndrome)

Μάρθα Κελέση-Σταυροπούλου , Νικολέττα Μάργαρη , Δημήτριος Μουστάκας , Νικόλαος Μπιάγκης , Βαγιαννή Σολακίδου , Αγγελική Χριστοδούλου , Σταματίνα Δούκη , Δημήτριος Παπαγεωργίου

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Οι ασθενείς που αντιμετωπίζονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας, μπορούν να εμφανίσουν μακροπρόθεσμες βλάβες τόσο σωματικές όσο και γνωσιακές και ψυχιατρικές. Η κατάσταση η οποία μπορεί να παρουσιαστεί μετά την είσοδο του ασθενούς στην ΜΕΘ, αλλά και να συνεχιστεί μετά την έξοδο του και μπορεί να περιλαμβάνει κάθε σωματική, γνωσιακή ή/και ψυχολογική βλάβη ορίζεται ως Σύνδρομο Μετά τη ΜΕΘ (Post Intensive Care Syndrome – PICS).

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση των θεωρητικών και των κλινικών πτυχών του Συνδρόμου μετά τη ΜΕΘ (PICS) στη σύγχρονη βιβλιογραφία.

Μεθοδολογία: Διεξήχθη μελέτη της σύγχρονης βιβλιογραφίας, η οποία περιελάμβανε άρθρα και δημοσιευμένες ερευνητικές μελέτες που δημοσιεύτηκαν την τελευταία διετία (2020-2022) στην Αγγλική γλώσσα, σε διεθνείς επιστημονικές βάσεις δεδομένων (PubMed, ScienceDirect, Medscape, WHO, NHS).

Αποτελέσματα: Οι επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν κατά το σύνδρομο μετά τη ΜΕΘ μπορούν να ταξινομηθούν σε σωματικές, ψυχιατρικές/ψυχολογικές και γνωσιακές, ενώ μπορεί συχνά να υπάρχει και αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των επιπλοκών μεταξύ αυτών των κατηγοριών. Σημαντική επιπλοκή στα πλαίσια του PICS αποτελεί το παραλήρημα (ντελίριο) που παρατηρείται σε σημαντικά ποσοστά των νοσηλευόμενων στη ΜΕΘ. Το PICS πέρα από τον ίδιο τον ασθενή επηρεάζει και τα κοντινά του πρόσωπα, κατάσταση που ονομάζεται family – PICS (fPICS). Η αντιμετώπιση του PICS είναι πολυπαραγοντική και μπορεί να απλοποιηθεί με τη χρήση του ABDCEF – bundle.

Συμπεράσματα: To PICS αποτελεί μια κλινική οντότητα με σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής και τη λειτουργικότητα των ασθενών και των οικογενειών τους. Από την στιγμή που αναγνωρίζεται το PICS, η αποκατάσταση, η διαχείριση και το follow – up του ασθενούς θα πρέπει να διενεργούνται  από εξειδικευμένη διεπιστημονική ομάδα.  Επιπλέον μελέτες απαιτούνται σχετικά με τους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς, τους γενετικούς παράγοντες και το screening.

Λέξεις κλειδιά: Σύνδρομο Μετά τη ΜΕΘ, μονάδα εντατικής θεραπείας, παραλήρημα, παρακολούθηση ασθενών μετά τη ΜΕΘ, οικογένεια -σύνδρομο μετά την ΜΕΘ

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.