Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Ο κορεσμός της αιμοσφαιρίνης στο σφαγιτιδικό βολβό. Δείκτης της εγκεφαλικής οξυγόνωσης στην ενδαρτηρεκτομή της καρωτίδας.

Λουτσίνα Ριτσότι , Διαμαντή Φωνιαδάκη , Ευστράτιος Μπουκουβάλας , Παναγιώτης Γεωργάκης , Βασίλειος Λαοπόδης , Ειρήνη Κατσούλη

Περίληψη

Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνήσουμε εάν η μέτρηση των μεταβολών του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης στο αίμα του σφαγιτιδικού βολβού (S)V02) είναι ικανή να επιτρέψει την έγκαιρη αναγνώριση της εγκεφαλικής υποξίας. Υλικό- Μέθοδος Μελετήθηκαν 17 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ενδαρτηρεκτομή της καρωτίδας. Μετά την ενδοτραχειακή διασωλήνωση τοποθετήθηκε στο σφαγιτιδικό βολβό ειδικός καθετήρας (Opticath Oximetrix, Abbott Critical Care System) για τη συνεχή καταγραφή του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης. £κτίμηση αερίων μικτού φλεβικού αίματος από το σφαγιτιδικό βολβό και αρτηριακού αίματος έγιναν ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Διεγχειρητικά υπάρχει συνεχής μέτρηση της αρτηριακής πίεσης με αιματηρή μέθοδο και σφυγμική οξυμετρία. Αποτελέσματα Καθόλη τη διάρκεια του χειρουργείου ο κορεσμός της αιμοσφαιρίνης στο αρτηριακό αίμα διατηρήθηκε σταθερά στο 98-99%. Αντιθέτως το SJV02 μειώθηκε από 5-30% κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού της καρωτίδας και από 15-55% όταν η αρτηριακή πίεση παρουσίαζε πτώση >30% από εκείνη που θεωρήθηκε απαραίτητη για την άρδευση του εγκεφάλου. Μετά την άρση του αποκλεισμού το SJV02 αυξήθηκε από 5-35%. Συμπεράσματα Η συνεχής καταγραφή του SJV02 καθιστά δυνατή την παρακολούθηση της εγκεφαλικής οξυγόνωσης και την αναγνώριση της ισχαιμίας στο σύστοιχο ημισφαίριο του εγκεφάλου επιτρέποντάς μας την άμεση παρέμβαση.

Λέξεις κλειδιά: Οξυμετρία καρωτίδας, εγκεφαλική υποξία, ενδαρτηρεκτομή καρωτίδας

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.