Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Ο ρόλος της έγκαιρης εντερικής θρέψης σε εγκαυματίες και πολυτραυματίες. Ομοιότητες και διαφορές.

Χριστίνα Μαρβάκη , Θωμαΐς Οικονόμου , Παναγιώτα Ιορδάνου , Ευαγγελία Μαρβάκη , Ελένη Θεοδοσοπούλου , Ελισάβετ Πατηράκη

Περίληψη

Σκοπός της μελέτης ήταν να εξετάσει το ρόλο της Έγκαιρης Εντερικής Θρέψης (££Θ) σε εγκαυματιες και πολυτραυματίες. Υλικέ)-Μέθοδος Στη μελέτη μας συμπεριλήφθησαν 31 εγκαυματιες με εγκαύματα >25% της ολικής επιφάνειας σώματος και 35 πολυτραυματίες με περισσότερα από δύο τραύματα. Ακολούθησε ειδικό πρωτόκολλο θρέψης και εκτιμήθηκαν εργαστηριακές παράμετροι και η γενική κατάσταση των ασθενών. Αποτελέσματα Στους εγκαυματιες, τα ολικά λευκώματα, οι λευκωματίνες και οι σφαιρίνες αυξήθηκαν σημαντικά μεταξύ όλων των μετρήσεων. Στους πολυτραυματίες τα ολικά λευκώματα και οι σφαι- ρίνες αυξήθηκαν σημαντικά μεταξύ 1ης και 3ης μέτρησης (Ρ<0,001). Οι λεύκωμα- τίνες μειώθηκαν ελαφρά μεταξύ 1ης και 3ης μέτρησης (Ρ=0,350). Στους έγκαυμα- τίες, μεταξύ 1ης και 3ης μέτρησης, ο Fe αυξήθηκε (Ρ<0,008). Στους πολυτραυματίες ήταν ελαφρά αυξημένος. Στους εγκαυματιες η δεσμευτική ικανότητα σιδήρου (TIBC) αυξήθηκε (Ρ<0,001) και στους πολυτραυματίες μειώθηκε ελαφρά. Δεν υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στον απόλυτο αριθμό των λεμφοκυττάρων ούτε σε αυτό των ανοσοσφαιρινών IgA, IgM, IgG και για τις δύο ομάδες ασθενών. Μεταξύ των ομάδων, η μέση τιμή των λευκωματινών στους εγκαυματιες αυξήθηκε σημαντικά έναντι των πολυτραυματιών (Ρ=0,012). Η μέση τιμή των σφαιρινών στους πολυτραυματίες αυξήθηκε σημαντικά έναντι των εγκαυματιών (Ρ=0,019). Η TIBC των δύο ομάδων δεν αυξήθηκε μεταξύ 1ης και 2ης μέτρησης, αλλά αυξήθηκε σημαντικά στην 3η μέτρηση στους εγκαυματιες σε σχέση με τους πολυτραυματίες (Ρ=0,005). Η μέση τιμή των ανοσοσφαιρινών IgG παρουσίασε μία σημαντική αύξηση στους πολυτραυματίες συγκριτικά με τους εγκαυματιες (Ρ=0,006). Συμπεράσματα Γενικά, τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης επιβεβαίωσαν την αποτελεσματι- κότητα της €£Θ και στις δύο ομάδες των ασθενών καθώς επίσης και παρουσία ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ των ομάδων.

Λέξεις κλειδιά: Ρόλος έγκαιρης εντερικής θρέψης, εργαστηριακές παράμετροι θρέψης (ολικά λευκώματα, λευκω- ματίνη ορού, σφαιρίνες, απόλυτος αριθμός λεμφοκυττάρων, ανοσοσφαιρίνες IgA, IgM, IgG, σίδηρος και σιδηροδεσμευτική ικανότητα)

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.