Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Σύγχρονες δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στις υπηρεσίες υγείας

Δημήτριος Καλογερόπουλος , Γιώργος Χαραλάμπους

Περίληψη

Αρκετά στοιχεία από την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού προέρχονται από το πεδίο των επιχειρήσεων και της διοίκησης. Παρά τις σύγχρονες δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την ουσιαστική αξιοποίησή του με άμεσο αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των υπηρεσιών υγείας. Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση και ανάλυση της σχετικής βιβλιογραφίας τόσο από διεθνή όσο από ελληνικά συγγράμματα, καθώς και την αναζήτηση από ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (Medline, PubMed, Scopus), χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες λέξεις-κλειδιά: ανθρώπινο δυναμικό, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, οργανισμός υγείας, παραγωγικότητα, αποδοτικότητα, ανάπτυξη, διοίκηση υγειονομικών μονάδων, σχεδιασμός, οικονομική κρίση.Η αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού είναι πολυπαραγοντική. Ένας οργανισμός υγείας πρέπει να διοικείται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη παραγωγικότητα και να εκπληρώνονται οι βασικοί στόχοι. Η αποδοτικότητα στον χώρο της υγείας σχετίζεται με την ύπαρξη εξέλιξης, κινήτρων, καλών συνθηκών εργασίας, δια βίου επιμόρφωσης και της συνολικής ικανοποίησης του εργαζομένου.

Λέξεις κλειδιά: Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, διοίκηση υγειονομικών μονάδων, παραγωγικότητα, αποδοτικότητα

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.