Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η συχνότητα του φαινομένου της ηθικής παρενόχλησης (mobbing) στους κλινικούς νοσηλευτές και οι επιπτώσεις του: Συστηματική ανασκόπηση

Μαρία Γαμβρούλη , Χρήστος Τριανταφύλλου

Περίληψη

Εισαγωγή: Το φαινόµενο της ηθικής παρενόχλησης (mobbing) στο χώρο του νοσοκομείου, αποτελεί σηµαντικό ανασταλτικό παράγοντα τόσο για την ψυχοπνευµατική ισορροπία των κλινικών νοσηλευτών, όσο και για την εύρυθµη λειτουργία του νοσοκομείου ως οργανισμό. Σκοπός: Η διερεύνηση της συχνότητας του mobbing στους κλινικούς νοσηλευτές και οι επιπτώσεις του σε αυτούς. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική αναζήτηση της διεθνούς βιβλιογραφίας στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων “PubMed” στις 13 Μαρτίου του 2020 με τις λέξεις-κλειδιά: “mobbing” και “nurse*”, χωρίς να τεθούν χρονικοί περιορισμοί, ενώ η αναζήτηση των λέξεων-κλειδιών έγινε στην περίληψη και στο τίτλο των άρθρων. Κριτήρια αποκλεισμού αποτέλεσαν η γλώσσα, εκτός της αγγλικής και της ελληνικής, να είναι μελέτες περίπτωσης, άρθρα σύνταξης, ανασκοπήσεις και γράμματα προς τον εκδότη και να έχουν γίνει πάνω σε ζώα. Αποτελέσματα: Από τις δημοσιευμένες μελέτες, 14 πληρούσαν τις προϋποθέσεις ένταξης στην συστηματική ανασκόπηση. Ο επιπολασμός του mobbing στους κλινικούς νοσηλευτές κυμάνθηκε από 4.6% έως 86.5%. Η μεγάλη αυτή διακύμανση οφείλεται στα χαρακτηριστικά του συστήματος υγείας της εκάστοτε χώρας. Τέλος, τα αποτελέσματα των μελετών έδειξαν ότι το mobbing μειώνει τη παραγωγικότητα των κλινικών νοσηλευτών, μειώνει το κλίμα συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ τους, αυξάνει τα επίπεδα άγχους, κατάθλιψης και στρες, μειώνει το αίσθημα ικανοποίησης και ασφάλειας του εργασιακού περιβάλλοντος και αυξάνει τον αριθμό των απουσιών από την εργασία τους. Συμπεράσματα: To mobbing είναι μια συχνή μορφή εργασιακής βίας που βιώνουν οι κλινικοί νοσηλευτές. Οι διοικήσεις των νοσοκομείων, καλούνται να αποκτήσουν τις γνώσεις για την αναγνώρισή του φαινομένου αυτού στους χώρους εργασίας, ώστε να αναπτύξουν πολιτικές για την πρόληψη και την αντιµετώπισή του.

Λέξεις κλειδιά: Ηθική παρενόχληση, νοσηλευτικό προσωπικό, επιπτώσεις

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.