Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Νοσηλευτική και αειφόρος ανάπτυξη

Περικλής Ρόμπολας , Γεωργία Μπρέντα

Περίληψη

Μολονότι οι ερευνητές στον τομέα της νοσηλευτικής έχουν τονίσει το ζήτημα της βιωσιμότητας στο χώρο της υγείας, το πεδίο και οι διαστάσεις της αειφορίας στη νοσηλευτική είναι απροσδιόριστες και ανεπαρκείς. Η βιωσιμότητα στη νοσηλευτική περιλαμβάνει τις έννοιες: οικολογία, περιβάλλον, μέλλον, παγκοσμιοποίηση, ολισμός και συντήρηση. Οι νοσηλευτές στα πλαίσια της βιωσιμότητας πρέπει να διαθέτουν γνώσεις επί της κλιματικής αλλαγής και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να ευαισθητοποιηθούν και να εμφανίζουν υπευθυνότητα προθυμία να αλλάξει η στόχευση της νοσηλευτικής επιστήμης προς την αειφορία. Αυτό αφορά τόσο την άσκηση της νοσηλευτικής κλινικής πρακτικής σε συνδυασμό με κατάλληλες αναπροσαρμογές και κατευθύνσεις της νοσηλευτικής εκπαίδευσης κι εφαρμογής προγραμμάτων αγωγής υγείας στην κοινότητα από επαγγελματίες νοσηλευτές. Η νοσηλευτική δύναται να συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη, με τελικό στόχο τη διατήρηση ενός περιβάλλοντος που δεν παρακωλύει τις ευκαιρίες των σημερινών και μελλοντικών γενεών για βέλτιστο επίπεδο υγείας. Η μελλοντική νοσηλευτική έρευνα πρέπει να ενσωματώσει τις αρχές και συστάσεις περί βιωσιμότητας στο σύχρονο κόσμο στα πλαίσια ενός αειφορικού κι ολιστικού μοντέλου υγειονομικής περίθαλψης.

Λέξεις κλειδιά: Aειφόρος ανάπτυξη, βιωσιμότητα, νοσηλευτική

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.