Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Ο αντίκτυπος των checklists εισαγωγής και φροντίδας κεντρικής γραμμής στις μικροβιαιμίες που σχετίζονται με κεντρική γραμμή: Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Μαρία Γαμβρούλη , Χρήστος Τριανταφύλλου

Περίληψη

Εισαγωγή: Οι μικροβιαιμίες που σχετίζονται με κεντρική γραμμή (CLABSIs) αποτελούν μία από τις συχνότερες νοσοκομειακές λοιμώξεις, συνδέονται με αυξημένο κόστος φροντίδας και θνησιμότητα και παρατείνουν σημαντικά τη διάρκεια νοσηλείας. Σκοπός: Η διερεύνηση της συμβολής των checklists εισαγωγής και φροντίδας κεντρικής γραμμής στη μείωση των CLABSIs σε Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Παίδων και Νεογνών (ΠΜΕΝ και ΜΕΝΝ) και στις αιματολογικές/ογκολογικές μονάδες παίδων. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων “PubMed” με τις λέξεις-κλειδιά children, hematology/oncology, NICU, PICU, pediatric intensive care unit, neonatal intensive care unit, central line-associated bloodstream infections, CLABSI, checklists, χωρίς να τεθούν χρονικοί περιορισμοί. Κριτήρια αποκλεισμού αποτέλεσαν η γλώσσα, εκτός της αγγλικής, οι μελέτες να έχουν γίνει πάνω σε ζώα και το είδος του άρθρου να είναι γράμμα στον εκδότη, άρθρο σύνταξης και μελέτη περίπτωσης. Τελικά συμπεριλήφθηκαν 11 άρθρα στην ανασκόπηση, από τα οποία 7 αναφέρονται σε ΜΕΝΝ, 2 σε ΠΜΕΝ και 2 σε αιματολογικές/ογκολογικές μονάδες παίδων. Αποτελέσματα: Όσον αφορά τις ΜΕΝΝ, παρατηρήθηκε μείωση του ποσοστού CLABSI και στις 7 μελέτες με τη μεγαλύτερη μείωση που καταγράφηκε να είναι της τάξεως του 92%. Επιπλέον, αναφορικά με τις ΠΜΕΝ, παρατηρήθηκε και στις δύο μελέτες μείωση του ποσοστού CLABSI, η οποία ξεπερνούσε το 50%. Τέλος, μείωση του ποσοστού CLABSI παρατηρήθηκε και στις 2 μελέτες που αφορούσαν αιματολογικές/ογκολογικές μονάδες της τάξεως του 28% και 64% αντίστοιχα. Συμπεράσματα: Τα checklists εισαγωγής και φροντίδας κεντρικής γραμμής συμβάλλουν στη μείωση των CLABSIs, είτε όταν εφαρμόζονται ως ανεξάρτητη παρέμβαση, είτε ως στοιχείο μιας δέσμης μέτρων η οποία στοχεύει στη μείωση των CLABSIs.

Λέξεις κλειδιά: Μικροβιαιμίες, κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες, μονάδες εντατικής νοσηλείας παίδων, μονάδες εντατικής νοσηλείας νεογνών, αιματολογικές/ ογκολογικές μονάδες

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.