Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Οι στάσεις των Ελλήνων μαθητών ως προς το κάπνισμα και την καπνισματική δραστηριότητα

Αριστείδης Βασιλόπουλος , Ζωή Ρούπα , Χρυσή Χατζόγλου , Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης

Περίληψη

Εισαγωγή: Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των εφήβων καπνιστών, αποτελεί ένα παγκόσμιο πολυπαραγοντικό πρόβλημα με άμεσες υγειονομικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές προεκτάσεις. Οι στάσεις των νέων απέναντι στο κάπνισμα διαμορφώνονται από το σύγχρονο τρόπο ζωής, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση και το περιβάλλον διαβίωσης των εφήβων. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να προσδιοριστεί ο επιπολασμός του καπνίσματος σε εφήβους, ηλικίας 13-18 ετών, να διερευνηθεί η στάση τους απέναντι στο κάπνισμα και να καθοριστεί η συμβολή των κοινωνικών επιρροών στην εμφάνιση και συνέχιση του καπνίσματος. Υλικό και Μέθοδος: To δείγμα της μελέτης (n=873) αποτελείτο από μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων δύο πόλεων της κεντρικής Ελλάδος. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 01/10/2011- 25/02/2012. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας τέθηκε στο p= 0.05. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 17.0 (IBM Corporation, Armonk, NY, USA). Αποτελέσματα: Η στάση των νέων του δείγματος απέναντι στο κάπνισμα εμφανίζεται θετική. Οι νέοι πιστεύουν ότι όσοι καπνίζουν είναι σύγχρονοι και πιο κοντά στις νέες κοινωνικές τάσεις, ενώ θεωρούν φυσιολογικό να καπνίζουν οι συνομήλικοί τους. Επίσης θετική εμφανίζεται, η στάση των μαθητών απέναντι στα ενήλικα άτομα που καπνίζουν, ενώ δεκτική παρουσιάζεται και η εικόνα των μαθητών για τα ελαφρά τσιγάρα. Το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης για την πρόβλεψη της στάσης απέναντι στο κάπνισμα, εμφανίζει αρνητική συσχέτιση μεταξύ ηλικίας και στάσης απέναντι στο κάπνισμα (τα νεαρότερα άτομα είχαν περισσότερο θετική στάση απέναντι στο κάπνισμα). Συμπεράσματα: Από την παρούσα μελέτη, προκύπτει μια θετική στάση των εφήβων απέναντι στο κάπνισμα και την καπνισματική συνήθεια. Οι νέοι στην πλειοψηφία τους θεωρούν το κάπνισμα ως μια φυσιολογική δραστηριότητα που τυγχάνει αυξημένης ευρύτερης αποδοχής.

Λέξεις κλειδιά: Κάπνισμα, εφηβεία, στάσεις, οικογένεια

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.