Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Ο ρόλος της ηγεσίας στη διαμόρφωση πολιτικής ποιότητας ενός Οργανισμού Υγείας

Ελπινίκη Μπισκανάκη , Γιώργος Χαραλάμπους

Περίληψη

Εισαγωγή: Η ικανοποίηση των προσδοκιών του πελάτη-ασθενούς προσδιορίζει την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη βιωσιμότητα του Οργανισμού. Το σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον επιβάλλει ως πρωταρχικό μέλημα της ηγεσίας την εφαρμογή Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Σκοπός: Η ανάδειξη, κατανόηση και ανάλυση της αναγκαιότητας μιας αποτελεσματικής ηγεσίας στο χώρο εργασίας για την εφαρμογή Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Υλικό και Μέθοδος: Η μεθοδολογία εύρεσης υλικού για την παρούσα εργασία συνίσταται στην αναζήτηση επιστημονικών άρθρων από διεθνείς βάσεις δεδομένων (Scopus, Medline, GoogleScholar), χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, όπως διοίκηση ολικής ποιότητας, ηγεσία, ποιότητα, υγεία. Εξαιρέθηκαν μελέτες πριν το 2000 και μελέτες με περιορισμένη προσβασιμότητα στο πλήρες κείμενό τους. Αποτελέσματα: Σε περιβάλλον Ολικής Ποιότητας η ηγεσία συνθέτει όραμα Ποιότητας και δεσμεύεται έμπρακτα και υποδειγματικά σε αυτό, εμπνέοντας το προσωπικό για την αφοσίωση στους κοινούς στόχους και διαμορφώνοντας συνθήκες καλής συνεργασίας μεταξύ των μελών της ομάδας. Αυτή με τη σειρά της θα ενθαρρύνει την αμφίδρομη επικοινωνία και τη γόνιμη αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών ιεραρχικών βαθμίδων. Μια Διοίκηση που ενστερνίζεται τη φιλοσοφία της Ολικής Ποιότητας επιδιώκει τη συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων μέσα από τη διατύπωση νέων δημιουργικών ιδεών-πρακτικών. Νευραλγικός είναι επίσης ο ρόλος της αποτελεσματικής ηγεσίας στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων του προσωπικού, με σκοπό την καλύτερη εργασιακή απόδοση και αποτελεσματικότητα. Η αναγνώριση της προσφοράς του υπαλλήλου στον παραγωγικό μηχανισμό και η επιβράβευσή του, αποτελούν κίνητρο για συνεχή βελτίωση. Συμπεράσματα: Σε έναν Οργανισμό υγείας, η επιθυμία ενσωμάτωσης της φιλοσοφίας της Ολικής Ποιότητας απαιτεί σχεδιασμούς και δράσεις μακροχρόνιας προοπτικής, και συνεχή προσπάθεια από μέρους της ηγεσίας, προκειμένου να ευοδωθούν θετικά αποτελέσματα με διάρκεια.

Λέξεις κλειδιά: Ποιότητα, διοίκηση ολικής ποιότητας, ηγεσία, υγεία

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.