Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Κοινωνική πολιτική και δαπάνες κοινωνικής προστασίας και υγείας

Ιωάννης Κουκουφιλίππου , Ευανθία Παπαβασιλείου , Αριστοτέλης Κοΐνης

Περίληψη

Η κατανόηση των θεωρητικών μοντέλων και τυπολογιών των κοινωνικών συστημάτων είναι προαπαιτούμενη για την μελέτη και τη διαμόρφωση πολιτικής στο χώρο της υγείας. Η ανάλυση των δαπανών υγείας της Ελλάδας σε σχέση με την ευρωπαϊκή ένωση των 15 χωρών (ΕΕ-15), αποτελεί το πρώτο βήμα για τη χάραξη πολιτικής. Μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης και τις βάσεις δεδομένων της Eurostat (ESSPROS) και του ΟΟΣΑ (OECD) , συλλέγονται και παρουσιάζονται τα απαραίτητα στατιστικά και θεωρητικά δεδομένα που αναδεικνύουν τις αποκλίσεις της Ελλάδας από τον μέσο όρο της ΕΕ-15. Διαπιστώνεται η ομοιότητα των παθογενειών με τις υπόλοιπες χώρες του ευρωπαϊκού νότου και επισημαίνεται το μείζον πρόβλημα των ανεκπλήρωτων αναγκών των πολιτών στον τομέα της υγείας. Οι παράγοντες που καθορίζουν την δαπάνη υγείας γίνονται κατανοητοί και δείχνουν την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα αναδιαρθρώνοντας και μεταρρυθμίζοντας τον χώρο της υγείας, στα πλαίσια της συνολικής προσπάθειας για έξοδο από την οκταετή οικονομική κρίση και επιστροφή στην ανάπτυξη της χώρας και την ευημερία των πολιτών.

Λέξεις κλειδιά: OECD, ESSPROS, παράγοντες της υγείας, δαπάνες υγείας, τυπολογίες κοινωνικών συστημάτων, κοινωνική προστασία

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.