Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Εκτίμηση του τριακονταετούς Καρδιαγγειακού Κινδύνου στην Κύπρο

Ιωάννης Δημητρακόπουλος , Μαρίτσα Γουρνή

Περίληψη

Εισαγωγή: Το 2012 περισσότεροι από 17,5 εκατομμύρια θάνατοι σε παγκόσμιο επίπεδο οφείλονταν στα καρδιαγγειακά νοσήματα (ΚΝ). Στην Κύπρο οι θάνατοι λόγω ΚΝ ανέρχονται στους 2 χιλιάδες κάθε χρόνο. Η χρήση μοντέλων εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την δημιουργία σύγχρονων στρατηγικών πρόληψης των ΚΝ. Σκοπός: Κύριος σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου στην Κύπρο σε υγιείς ενήλικες 20 έως 60 ετών. Υλικό και Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκε το τυποποιημένο εργαλείο εκτίμησης του τριακονταετούς καρδιαγγειακού κινδύνου (FRS30-BMI) καθώς και ερωτηματολόγιο αυτοσυμπλήρωσης παραγόντων κινδύνου και δημογραφικών δεδομένων. Η συλλογή των δεδομένων διήρκησε 9 μήνες (Αύγουστος 2014 έως  Απρίλιος 2015). Το τελικό δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 775 συμμετέχοντες από όλη την Κύπρο. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα SPSS 22.0, για επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας   p<0,05. Αποτελέσματα: Στην παρούσα έρευνα  το 43,5% (n=337) των συμμετεχόντων ήταν άνδρες και το 56,5% (n=438) γυναίκες. Από το σύνολο του δείγματος το 40,4% είναι καπνιστές. Το 50,2% των συμμετεχόντων (n=388) είχαν ΔΜΣ πέραν του φυσιολογικού. Οι άνδρες παρουσίαζαν μέσο 30-ετή κίνδυνο για το σύνολο των ΚΝ 30,0% (±22,42%) και μέσο 30-ετή κίνδυνο για τα κύρια ΚΝ 20,64% (±19,29%). Οι γυναίκες παρουσίαζαν μέσο 30-ετή κίνδυνο για το σύνολο των ΚΝ 13,78% (±13,92%) και μέσο 30-ετή κίνδυνο για τα κύρια ΚΑΝ 7,32% (±8,84%). Συμπεράσματα: Η μελέτη αυτή είναι η πρώτη που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα του γενικού κυπριακού πληθυσμού και αναδεικνύει ότι μεγάλο μέρος του, ιδιαίτερα οι άρρενες, διατρέχουν υψηλότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.