Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Το Βήμα του Ασκληπιού Τόμ. 16, Αρ. 2 (2017): Απρίλιος - Ιούνιος 2017

Vima AsklipiouΤο Βήμα του Ασκληπιού Τόμ. 16, Αρ. 2 (2017): Απρίλιος - Ιούνιος 2017

Άρθρο Σύνταξης

Τροπικά νοσήματα: Σύγχρονη ιατρο-νοσηλευτική προσέγγιση | 73-79

Φωτούλα Μπαμπάτσικου

Ειδικό Άρθρο

Η μέθοδος φροντίδας Καγκουρό | 80-93

Μαρία Κύρλεση

ΠερίληψηMore

Η τεχνική Καγκουρό είναι μια μέθοδος που εφαρμόζεται στις μονάδες νοσηλείας νεογνών με ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία τους. Στην παρούσα μελέτη καταγράφονται η περιγραφή της τεχνικής, οι επιδράσεις της μεθόδου στα νεογνά, τους γονείς, την κοινότητα και τα νοσηλευτικά ιδρύματα, η εφαρμογή των πρωτοκόλλων, οι προδιαγραφές των εγκαταστάσεων καθώς και η παρακολούθηση στο σπίτι μετά την έξοδο από το νοσοκομείο. Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση μελετών στις βάσεις δεδομένων PubMed, Cochrane, WHO καθώς και στην ιστοσελίδα του ιδρύματος Kangaroo Care Foundation. Αποδεικνύεται πως η μέθοδος συμβάλλει στην αύξηση του σωματικού βάρους των νεογνών, της θερμοκρασίας του σώματός τους, των ποσοστών έναρξης και εγκατάστασης αποκλειστικού θηλασμού καθώς και στη συντομότερη ανάρρωση και έξοδο των νεογνών από το νοσοκομείο. Σημαντικά τα οφέλη και για τους γονείς με κυριότερα την δημιουργία ισχυρού δεσμού μητέρας-βρέφους και την άμεση συμμετοχή τους στην φροντίδα του βρέφους. Η φροντίδα καγκουρό προάγει την υγεία των νεογνών και επιδρά θετικά στη ψυχολογία των γονέων.

Λέξεις κλειδιά: Δέρμα με δέρμα επαφή, φροντίδα καγκουρό, αποκλειστικός θηλασμός

Η έννοια και ο ρόλος της διαίσθησης στη νοσηλευτική | 94-110

Βικτώρια Μαρία Μπαντούνα

ΠερίληψηMore

Κατά την εφαρμογή της νοσηλευτικής λειτουργούν κάποιες καταστάσεις οι οποίες σε θεωρητικό και φαινομενικό επίπεδο θεωρούνται ανεξήγητες. Η διαίσθηση είναι μια από αυτές τις καταστάσεις για την οποία δεν μπορεί να δοθεί συγκεκριμένη ερμηνεία και για το λόγο αυτό η έννοιά της αμφισβητείται συχνά σε επιστημονικά πεδία. Σύμφωνα με τη χρονολογική ανασκόπηση του φαινομένου της διαίσθησης, αυτή περιγράφεται ως συλλογιστική δύναμη. Η έννοια της διαίσθησης πηγάζει από την ιδιότητα του ασύλληπτου και βασίζεται στις ικανότητες του νοσηλευτή. Ο ρόλος της συνδέεται με την ανίχνευση των αναγκών και προβλημάτων του ασθενή, τη διευκόλυνση της ορθής εφαρμογής της νοσηλευτικής διεργασίας και την αρμονική προσαρμογή σε μια πολυδιάστατη πραγματικότητα. Ποδηγετεί το νοσηλευτή στην επίλυση δύσκολων καταστάσεων, ευνοεί την εξέλιξη και τη πρωτοπορία του ίδιου και προωθεί την καινοτομία της νοσηλευτικής επιστήμης. Η σημασία και η χρησιμότητά της κάποιες φορές υπερφαλαγγίζει ακόμα και τη σημασία και τη χρησιμότητα της νοσηλευτικής πρακτικής βασισμένη σε ενδείξεις και γι’ αυτό πολύ συχνά δεν γίνεται αποδεκτή και συγκρούεται με τον ορθολογισμό.

Λέξεις κλειδιά: Διαίσθηση, νοσηλευτική περίθαλψη, καινοτομία, δημιουργικότητα, νοσηλευτική γνώση

Αντιψυχωτικά φάρμακα 1ης γενιάς και παράταση QT διαστήματος: μια βραχεία αναφορά | 111-121

Θεοχάρης Κυζιρίδης

ΠερίληψηMore

Αρκετά αντιψυχωτικά φάρμακα, τόσο παλαιότερα όσο και νεότερα, άτυπα σκευάσματα, αποκλείουν τους διαύλους καλίου στο μυοκάρδιο προκαλώντας παράταση της καρδιακής επαναπόλωσης. Αυτό οδηγεί σε παράταση του QT διαστήματος στο ηλεκτροκαρδιογράφημα που, με τη σειρά της, μπορεί να οδηγήσει σε μία επικίνδυνη μορφή πολύμορφης κοιλιακής ταχυκαρδίας (torsade de pointes) (TdP): κλινικά μπορεί να εκδηλωθεί με συμπτώματα όπως είναι το έντονο αίσθημα παλμών και η ταχυκαρδία και να οδηγήσει ακόμη και σε αιφνίδιο θάνατο. Η πιθανότητα για αυτό φαίνεται να αυξάνεται τόσο με τη δόση όσο και με την ηλικία των ασθενών. Από τα αντιψυχωτικά φάρμακα 1ης γενιάς έχουν ενοχοποιηθεί περισσότερο η θειοριδαζίνη, η πιμοζίδη, η μεσοριδαζίνη (η οποία μεταβολίζεται σε θειοριδαζίνη), η χλωροπρομαζίνη και η αλοπεριδόλη. Σε αυτή τη βραχεία αναφορά, εστιάζουμε περισσότερο στην τελευταία αφενός γιατί είναι το συχνότερα χρησιμοποιούμενο φάρμακο αυτής της κατηγορίας και αφετέρου γιατί υπάρχουν περισσότερα δεδομένα για αυτή. Επιπλέον, περιγράφουμε τις έννοιες και την κλινική σημασία της παράτασης του διαστήματος QT και της ταχυκαρδίας TdP, τον υποκείμενο παθοφυσιολογικό μηχανισμό και τη συσχέτισή τους με επιλεγμένα κλασικά αντιψυχωτικά φάρμακα.

Λέξεις κλειδιά: Αντιψυχωτικά 1ης γενιάς, Καρδιολογικές ανεπιθύμητες ενέργειες, Παράταση QT διαστήματος, Torsade de Pointes

Έρευνα

Εκτίμηση του τριακονταετούς Καρδιαγγειακού Κινδύνου στην Κύπρο | 122-140

Ιωάννης Δημητρακόπουλος , Μαρίτσα Γουρνή

ΠερίληψηMore

Εισαγωγή: Το 2012 περισσότεροι από 17,5 εκατομμύρια θάνατοι σε παγκόσμιο επίπεδο οφείλονταν στα καρδιαγγειακά νοσήματα (ΚΝ). Στην Κύπρο οι θάνατοι λόγω ΚΝ ανέρχονται στους 2 χιλιάδες κάθε χρόνο. Η χρήση μοντέλων εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την δημιουργία σύγχρονων στρατηγικών πρόληψης των ΚΝ. Σκοπός: Κύριος σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου στην Κύπρο σε υγιείς ενήλικες 20 έως 60 ετών. Υλικό και Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκε το τυποποιημένο εργαλείο εκτίμησης του τριακονταετούς καρδιαγγειακού κινδύνου (FRS30-BMI) καθώς και ερωτηματολόγιο αυτοσυμπλήρωσης παραγόντων κινδύνου και δημογραφικών δεδομένων. Η συλλογή των δεδομένων διήρκησε 9 μήνες (Αύγουστος 2014 έως  Απρίλιος 2015). Το τελικό δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 775 συμμετέχοντες από όλη την Κύπρο. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα SPSS 22.0, για επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας   p<0,05. Αποτελέσματα: Στην παρούσα έρευνα  το 43,5% (n=337) των συμμετεχόντων ήταν άνδρες και το 56,5% (n=438) γυναίκες. Από το σύνολο του δείγματος το 40,4% είναι καπνιστές. Το 50,2% των συμμετεχόντων (n=388) είχαν ΔΜΣ πέραν του φυσιολογικού. Οι άνδρες παρουσίαζαν μέσο 30-ετή κίνδυνο για το σύνολο των ΚΝ 30,0% (±22,42%) και μέσο 30-ετή κίνδυνο για τα κύρια ΚΝ 20,64% (±19,29%). Οι γυναίκες παρουσίαζαν μέσο 30-ετή κίνδυνο για το σύνολο των ΚΝ 13,78% (±13,92%) και μέσο 30-ετή κίνδυνο για τα κύρια ΚΑΝ 7,32% (±8,84%). Συμπεράσματα: Η μελέτη αυτή είναι η πρώτη που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα του γενικού κυπριακού πληθυσμού και αναδεικνύει ότι μεγάλο μέρος του, ιδιαίτερα οι άρρενες, διατρέχουν υψηλότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.