Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Παράγοντες που ενισχύουν το ψυχοσωματικό οπλισμό των περιθαλπόντων συγγενή τους με νόσο Alzheimer

Χρυσούλα Μελισσά-Χαλικιοπούλου

Περίληψη

Το παρόν άρθρο αποσκοπεί στην επισήμανση των προβλημάτων βιοσωματικής και ψυχικής υγείας των ατόμων που φροντίζουν συγγενή τους με νόσο Alzheimer και στον προσδιορισμό των παραγόντων που επηρεάζουν το stress των ανθρώπων αυτών. Αυτή καθεαυτή η φροντίδα του ασθενούς σε θέματα εξυπηρέτησης των αναγκών του και η αντιμετώπιση των διαταραχών συμπεριφοράς του δεν φαίνεται να επιδρούν αρνητικά στην υγεία των ατόμων που τον φροντίζουν, όταν μάλιστα προϋπάρχει μια ουσιαστική, θετική σχέση μεταξύ τους. Προβλήματα όμως υγείας δημιουρ- γούνται από την έλλειψη γενικότερου υποστηρικτικού δικτύου, ιδιαίτερης γνώσης και ικανότητας αντιμετώπισης των πολλαπλών προβλημάτων της νόσου, καθώς και η μη άριστη προηγούμενη σχέση μεταξύ ασθενούς και συμπαραστάτη.

Λέξεις κλειδιά: Αντιμετώπιση, προσδιορισμός παραγόντων, κοινωνική υποστήριξη, ικανότητα αντιμετώπισης

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.