Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η προσπάθεια δικτύωσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα μέσω της εδραίωσης του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας: Περιπτωσιολογική μελέτη δικτύωσης δομών ΠΕΔΥ Κιλκίς

Ελισάβετ Φρεγγίδου , Πέτρος Γαλάνης , Μαρία Ζαφειροπούλου , Στέφανος Παραστατίδης

Περίληψη

Εισαγωγή: Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) στηρίζεται στις αρχές της καθολικότητας και της ισότιμης πρόσβασης στο πλαίσιο ενός ασθενοκεντρικού συστήματος υγείας με ικανότητα διαρκούς προσαρμογής στις συνεχείς κοινωνικο-οικονομικές μεταβολές. Οι μέχρι σήμερα προσπάθειες δικτύωσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας στην χώρα μας παρέμειναν μετέωρες ή ημιτελείς με εμφανή την αδυναμία αντιμετώπισης των χρονίζοντων παθογενειών του συστήματος υγείας. Σκοπός: H διερεύνηση του βαθμού ανταπόκρισης της δικτύωσης της μονάδας υγείας ΠΕΔΥ Κιλκίς στις ανάγκες των ασθενών, η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την αποτελεσματικότητα του νέου δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ο εντοπισμός τυχόν κενών ή δυσλειτουργιών. Μεθοδολογία: Διεξήχθη μία συγχρονική μελέτη, από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο του 2015 και χρησιμοποιήθηκε η δειγματοληψία ευκολίας με τον πληθυσμό-πηγή να αποτελείται από τους ασθενείς που επισκέφθηκαν την μονάδα υγείας ΠΕΔΥ Κιλκίς κατά το τελευταίο έτος. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ανώνυμο ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώθηκε εθελοντικά, ενώ πραγματοποιήθηκε πιλοτική μελέτη με 30 συμμετέχοντες. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (IBM SPSS), έκδοση 21.0. Αποτελέσματα: Μόνον το 13,3% των ερωτηθέντων χαρακτήρισε επαρκή την διασύνδεση της μονάδας υγείας ΠΕΔΥ Κιλκίς με πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υγειονομικές δομές ενώ το 44,1% δήλωσε προβλήματα στην κάλυψη των αναγκών λόγω μη λειτουργίας της μονάδας πέραν του πρωινού ωραρίου. Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη δηλώνουν οι χρήστες στο δίκτυο των ιδιωτών ιατρών (64,1%) ενώ ελλιπής διαπιστώνεται η πληροφόρηση αναφορικά με το δικαίωμα ή μη παροχής υπηρεσιών υγείας της μονάδας στους ανασφάλιστους (72,4%). Συμπεράσματα: Νέες πολιτικές υγείας πρέπει να εφαρμοσθούν στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι προβληματικές συνιστώσες της δικτύωσης των υγειονομικών δομών στην χώρα μας με επίκεντρο την διαμόρφωση ενός ασθενοκεντρικού μοντέλου.

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, μονάδες υγείας, ΕΟΠΥΥ, ΠΕΔΥ, δίκτυο υγείας

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.